Botnia BCTMP Pulp

Botnia High Yield 漂白化学热磨机械浆 (BCTMP)

Botnia High Yield 产品指由位于芬兰 Kaskinen 的芬林纸板旗下纸浆厂生产的漂白化学热磨机械浆 (BCTMP)。Botnia High Yield 都是专门订制的 TCF 纸浆,可用于各种用途。所采用的漂白化学热磨机械浆 (BCTMP) 工艺不会破坏木质素,从而有助于保持高得率并改善强度特性。

 

常见的最终用途:

  • 打印纸与书写用纸
    • 涂布打印纸与书写用纸
    • 未涂打印纸与书写用纸
  • 高级纸
  • 特种纸
  • 生活用纸产品
  • 纸板产品

另请见

Botnia High Yield 纸浆