Ismo Nousiainen esittelee uusia strategisia tavoitteita

Kohti erinomaisuutta

​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

1/19 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: METSÄ GROUP JA GUIDO PIJPER/TWELVE PHOTOGRAPHIC

​Metsä Fibre on noussut globaaliksi markkinajohtajaksi valkaistun havusellun tuottajana. Asemansa säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi yhtiö on asettanut vuoteen 2025 ulottuvan laajemman strategisen tähtäimen. Se haluaa olla maailman paras ja kannattavin pohjoisesta puuraaka-aineesta arvokkaita biotuotteita valmistava yritys.

Siirtyessään tämän vuoden alussa Metsä Fibren toimitusjohtajan tehtävään Ismo Nousiainen asetti yhdeksi päätavoitteistaan, että asiakkaat näkisivät yhtiön arvojen toteutuvan entistä selkeämmin kaikessa toiminnassa. Hän myös käynnisti johtoryhmässä keskustelun pitkän aikavälin kilpailukyvyn perusteista. Vuoden aikana strategisia tavoitteita on tarkasteltu syvällisemmin ja konkretisoitu.

”Olemme käyneet läpi toimintaympäristöämme ja asiakkaiden tarpeita sekä nykyisiä vahvuuksiamme, kehitysalueita ja heikkouksia. Lähdimme siitä, että halusimme määrittää keskeiset menestystekijät kaltaisellemme yritykselle, jos se rakennettaisiin nyt puhtaalta pöydältä”, Nousiainen kertoo.

Pohdinnan lopputuloksena Metsä Fibre on nimennyt neljä osa-aluetta, joita vahvistamalla yhtiö uskoo pystyvänsä nostamaan liiketoimintansa tasoa edelleen hyvästä erinomaiseksi: asiakkaiden odotusten ylittäminen, erinomainen suorituskyky, paras henkilöstö sekä edelläkävijyys ja rohkeus uudistua.Ismo Nousiainen esittelee uusia strategisia tavoitteita

Tasalaatuista ja tehokasta tuotantoa

Nousiaisen mukaan Metsä Fibren toiminnan nykyisiä kulmakiviä ovat ehdottomasti hyvä asiakasyhteistyö ja kattava palveluportfolio. Niitäkin täytyy silti jatkuvasti kehittää ja pyrkiä ennakoimaan asiakkaiden vaatimuksia tulevaisuudessa.

”Pyrimme aina luomaan asiakkaille lisäarvoa tuotteillamme ja palveluillamme, ja sitä kautta tehostamaan heidän liiketoimintaansa. Odotusten ylittäminen vaatii asiakastarpeiden ennakoinnin lisäksi ennen kaikkea erinomaista tuotteiden laatua, toimitusvarmuutta ja poikkeamien hallintaa. Selkeänä strategisena tavoitteena on, että meillä tuotteen tasalaatuisuus ja toimitusvarmuus ovat toimialan parhaita”, Nousiainen sanoo.

Erinomaisen suorituskyvyn tavoitteeseen sisältyy puolestaan se, että Metsä Fibre haluaa olla paras toimija tuotantotehokkuuden osalta. Se vaatii, että tuotantolaitteistot pidetään jatkuvasti hyvässä kunnossa ja niitä uudistetaan suunnitelmallisesti. Tässä yhtiö on jo Nousiaisen mukaan maailman kärkeä.

”Erinomaiseen suorituskykyyn kuuluu myös se, että liiketoimintaprosessit ovat selkeät ja yhteneväiset kaikilla tehtailla. Lisäksi kestävän kehityksen osa-alueet, kuten raaka-aineen jäljitettävyys, ympäristösuorituskyky ja fossiiliton tuotanto ovat jatkossa entistäkin tärkeämpiä tekijöitä. Tavoitteemme on, että asiakkaat pystyvät hyötymään omassa liiketoiminnassaan hyvästä kestävän kehityksen suorituskyvystämme.”

Pitkäjänteistä kehitystyötä

Erinomainen yritys tarvitsee myös erinomaisen henkilöstön, joka on valmis haastamaan itsensä yhä parempiin suorituksiin ja jonka osaamisen jatkuvasta kehittämisestä on huolehdittava.

”Tavoitteenamme on olla alan halutuin työpaikka, jossa työturvallisuus ja -hyvinvointi on korkealla tasolla. Erinomainen esimiestyö ja johtaminen ovat tässä tärkeässä roolissa. Johtamisen on oltava tavoitteellista, vaativaa, innostavaa ja oikeudenmukaista. Johtamisen ja esimiestyön merkitys on tulevaisuudessa yhä suurempi”, Nousiainen huomauttaa.

Neljäs strategiatyön fokusalue, edelläkävijyys ja rohkeus uudistua, perustuu puolestaan tehokkaisiin ja oikea-aikaisesti uudistettaviin tuotantolaitoksiin. Tähän liittyy myös selluntuotannon sivuvirtojen entistä parempi hyödyntäminen. Laajentuva biotuotteiden portfolio tukee osaltaan selluliiketoimintaa ja sen kustannustehokkuutta.

Tuorein esimerkki suunnitelmallisesta kehitystyöstä on yhtiön vanhimman yksikön, Kemin sellutehtaan uudistushanke. Meneillään olevan esiselvitysvaiheen tuloksista riippuen tehdas joko korvataan kokonaan uudella biotuotetehtaalla tai sen elinkaarta pidennetään modernisoimalla useita osastoja.

”Uudistumiskykyyn liittyy paitsi valmius ottaa uusia teknologioita käyttöön, myös toiminnan laadun mittaaminen sekä sisäisesti että ulkopuolisen toimijan avulla. Olemmekin ensi vuonna jälleen osallistumassa Euroopan laatupalkintokilpailuun, josta saamme arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseen.” Ismo Nousiainen esittelee uusia strategisia tavoitteita

Vastaus maailmanlaajuisiin haasteisiin

Nousiaisen ensimmäiseen vuoteen toimitusjohtajana on mahtunut asiakastapaamisia ja yhteistyön syventämistä monella rintamalla. Yksi merkittävimmistä tapahtumista koettiin elokuussa, kun Äänekosken biotuotetehdas saavutti suunnitellusti täyden nimellistuotantokapasiteetin. 

”Biotuotetehdas on otettu erittäin myönteisesti vastaan, ja asiakkaat tiedustelevat jo seuraavista hankkeistamme. Itselleni vuoden kohokohtiin kuuluivat keväällä järjestetyt biotuotetehtaan asiakastilaisuudet, joissa pääsimme käytännössä esittelemään vastuullista tuotantoprosessia kokonaisuudessaan, metsästä tehtaalle saakka.”

Vallitsevien trendien valossa Metsä Fibren tulevaisuuskin näyttää Nousiaisen mielestä lupaavalta. Sen lisäksi, että kasvuennusteet näyttävät Kiinan jatkavan sellun kysynnän veturina, pystyvät uusiutuvasta materiaalista vastuullisesti valmistetut tuotteet vastaamaan moniin globaaleihin ongelmiin.

”Metsään perustuvaa kestävää biotaloutta edustavana toimijana olemme erinomaisessa asemassa. Pystymme korvaamaan fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja lieventämään siten osaltamme ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tämä on siinäkin mielessä palkitsevaa työtä, että me toisaalta myös mahdollistamme elintason nousun kehittyvillä alueilla tarjoamalla tuotteita, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita ja hyvinvointia”, Nousiainen muistuttaa.

​Megatrendit metsäteollisuuden puolellaIsmo Nousiainen esittelee uusia strategisia tavoitteita

”Äänekosken biotuotetehdas on erinomainen esimerkki teknologia- ja ympäristötrendien hyödyntämisestä ja investointien oikeasta ajoituksesta. Äänekoskella toteutettu investointi on asettanut vaikeaan tilanteeseen ne kilpailijat, jotka edelleen käyttävät vähemmän ympäristöystävällistä teknologiaa eivätkä saa tuotannon sivuvirroista yhtä paljon irti”, arvioi Metsä Fibren asemaa Marko Summanen, business intelligence -palveluita tarjoavan Fisher International -konsulttiyrityksen Euroopan toiminnoista vastaava johtaja.

Summasen mukaan markkinatrendit, kuten ympäristötietoisen keskiluokan kasvu, kaupungistuminen, perhekoon pieneneminen ja ulkona syömisen sekä yksilöllisen snack-kulttuurin lisääntyminen vauhdittavat kaikki sellupohjaisten tuotteiden kysyntää. Yhä etenevä globalisaatio pakottaa lisäksi alan toimijat olemaan tehokkaita maailmanlaajuisessa vertailussa.

”Muista alaa muokkaavista trendeistä ympäristötekijät kuten veden niukkuus ja saatavuus vaikuttavat todennäköisesti siihen, missä sellua ja paperia tulevaisuudessa tehdään. Ilmaston lämpenemisellä voi myös olla vaikutusta oikeanlaisen puuraaka-aineen saatavuuteen. Lisäksi lainsäädäntö voi muuttua jatkossa nopeastikin yleisön mielipiteen vaikutuksesta, kuten on käymässä esimerkiksi muovien kieltämisen suhteen”, Summanen listaa.

Säilyttääkseen edelläkävijän asemansa Metsä Fibren olisi hänestä tärkeää pysyä jatkuvasti kiinni alan viimeisimmässä kehityksessä. Yhtiön tulisi myös pystyä viestinnän avulla edistämään biotalouden uusien ratkaisujen yhä laajempaa hyödyntämistä.

”Nähdäkseni Metsä Fibren strateginen päätös panostaa asiakassuhteiden syventämiseen, palveluun ja toimitusvarmuuteen on oikeansuuntainen. Strategian toteuttaminen varmistaa kilpailuedun markkinoilla, kun kilpailijat ottavat jatkossa samaa teknologiaa käyttöön. 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  12/2018/

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  12/2018/

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • 12/2018/

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  12/2018/

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  12/2018/

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  11/2018/

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  11/2018/

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  11/2018/

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  10/2018/

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  7/2018/

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  7/2018/

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  7/2018/

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  7/2018/

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  7/2018/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  7/2018/

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  6/2018/

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  6/2018/

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • 4/2018/

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  1/2018/

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää

Suosituimmatartikkelit