Kestävä selluntuotanto kiertotalouden kulmakivenä


Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

12/2018 TEKSTI: DAN RIDER, KUVAT: METSÄ GROUP

​Kiertotaloutta Metsä Fibren toiminnassa käsittelevän kolmiosaisen artikkelisarjan toisen osan aiheina ovat kestävät tuotantotavat ja kierto tuotannossa. Kiertoihin perustuvassa tuotannossa on kyse siitä, että tuotannon ekosysteemissä pyritään jatkuvasti parempaan prosessi- ja resurssitehokkuuteen. Tavoitteena on pitää resurssit kierrossa yhä pidempään kierrättämällä ja uudelleenkäyttämällä. 

Metsä Fibren toiminta perustuu pohjimmiltaan kiertoihin. Tuotteiden suunnittelussa lähtökohtana on valmistuksesta ja käytöstä syntyvän jätteen minimointi, mahdollisimman hyvä kierrätettävyys ja tuotteiden arvon säilyminen kierrossa. Metsä Fibre esimerkiksi käyttää asiakkailleen toimittamansa sellun raaka-aineena ensikuitua. Tuotteemme ovat kierrätettäviä, ja niiden sisältämä kuitu voidaan monessa tapauksessa käyttää uudelleen jopa seitsemän kertaa ennen kuin se päätyy polttoon ja tuottamaan uusiutuvaa energiaa. Kirjoissa, lehdissä ja osassa pakkauksista kuitu pysyy käytössä pitkään. Lisäksi Metsä Fibre hyödyntää ison osan tuotantonsa sivuvirroista – Äänekosken biotuotetehdas on tästä hyvä esimerkki. Erittäin ekotehokkaat prosessit yhdessä kattavan arvoketjun kanssa mahdollistavat sen, että Metsä Fibre pystyy hyödyntämään kuitupuun mahdollisimman tehokkaasti kautta tehtaan koko ekosysteemin.Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Selkeä määritelmä monisyiselle konseptille

”Kiertotalous perustuu raaka-aineiden ja tuotannon sivuvirtojen resurssitehokkaaseen käyttöön”, määrittelee Äänekosken biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen kiertotalouden. Kiertotalous toimii parhaiten teollisessa ekosysteemissä, jossa eri toimijat tuottavat erilaisia lopputuotteita.” 

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas aloitti toimintansa elokuussa 2017, ja se on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. 

”Uutta tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi paljon muitakin biotuotteita”, Poikolainen selittää. ”Se myös tuottaa bioenergiaa selkeästi enemmän verrattuna perinteiseen sellutehtaaseen ja toimii ilman fossiilisia polttoaineita. Hiilidioksidipäästöjä ei siis synny lainkaan. Nykyaikaisen tehtaan materiaali- ja resurssitehokkuus ovat maailman huippua. Tavoitteena on hyödyntää raaka-aineet ja tuotannon sivuvirrat sataprosenttisesti biotuotteiden ja bioenergian valmistuksessa.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Termit tutuiksi

Kiertotaloudesta ja biotaloudesta puhutaan nykyään paljon, mutta monille näiden kahden termin ero on jäänyt hieman epäselväksi. 

Alla avataan termien merkitystä selluntuotannon ja -käytön näkökulmasta. Kiertotaloudessa pyritään parantamaan prosessien ekotehokkuutta, tehostamaan materiaalivirtojen hyödyntämistä ja siirtymään uusiutumattoman, fossiilisen hiilen käytöstä uusiutuviin energialähteisiin. Biotaloudessa puolestaan hyödynnetään tehokkaasti uusiutuvia raaka-aineita ja sivuvirtoja ja korvataan fossiilisten raaka-aineiden käyttöä kierrätettävillä biotuotteilla. Jos sivuvirroista ei pystytä jalostamaan uusia tuotteita, niistä tuotetaan uusiutuvaa energiaa.

Biotalous ja kiertotalous täydentävät toisiaan, mutta lähestymistapa on erilainen. Yhteistä konsepteille on se, että molempien perustana on resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Molemmissa pyritään vähentämään fossiilisten energialähteiden käyttöä ja lisäämään jätteiden ja sivuvirtojen arvoa raaka-aineena.

Metsä Fibren liiketoiminnan kehittämisestä vastaavalla johtajalla Kaija Pehu-Lehtosella on terminologiaan vielä yksi selventävä näkökulma, joka valottaa asiaa etenkin Metsä Fibren toiminnan suhteen. ”Biotalous on mielestäni terminä selkeä, koska sana ”bio” viittaa johonkin uusiutuvaan. Metsäteollisuudessa puhutaan nykyisin kiertobiotaloudesta, koska monissa prosesseissa ja toiminnoissa resurssit kiertävät, ja metsäteollisuus ylipäänsä perustuu kiertoihin. Kun yksi puu kaadetaan, sen tilalle istutetaan neljä uutta. Uusiutuvuus on luonnon omaa kiertotaloutta.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Hyvä kiertoon

Resurssien kierrosta prosesseissa ja toiminnoissa saa erityisen hyvän käsityksen, kun tarkastelee biotuotetehtaan toimintaa sekä merkitystä biotaloudessa.

”Biotuotetehdas on malliesimerkki biotalouden liiketoiminnallisesta ekosysteemistä”, sanoo Poikolainen. Biotuotetehtaan ytimenä on tehokas sellutehdas, ja tehtaan ympärillä oleva, erilaisia biotuotteita valmistava yritysverkosto laajenee entisestään. Nämä yritykset valmistavat selluntuotannon sivuvirroista nykyistä korkeamman jalostusasteen biotuotteita, mikä tukee tehdaskokonaisuuden kilpailukykyä ja lisää tarjontaa kasvaville puupohjaisten biotuotteiden markkinoille.”

Poikolaisen mukaan Äänekosken tehtaalla on käynnistymisen jälkeen otettu huomattavia edistysaskelia kiertotuotannossa.

”Tehtaassa aloitettiin hiljattain tuotekaasun ja rikkihapon valmistus. Näiden lisäksi laitos tuottaa bioenergiaa ja perinteisiä biokemikaaleja, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä. Kumppaniyritys Eco Energy SF puolestaan jalostaa tehtaan jätevedenpuhdistamon lietteistä biopellettejä ja tulevaisuudessa myös biokaasua.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Biokemian tuotteet, kuten edellä mainitut mäntyöljy ja tärpätti, ovat esimerkkejä siitä, miten biotalous täydentää kiertotaloutta tuomalla uudenlaisia kemiallisia rakenneaineita, uudenlaisia prosessointitapoja sekä uusia toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia tuotteisiin. Näiden erilaisten muuttujien tueksi tarvitaan kuitenkin prosessit, jotka perustuvat suljettuun kiertoon.

”Biotuotetehtaan prosesseissa keskeistä on suljettu kierto, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi”, kertoo Poikolainen. Hajukaasuista jalostetaan rikkihappoa, jota tehdas tarvitsee muun muassa merkittävän biotuotteen, mäntyöljyn, valmistuksessa. Rikkihappolaitoksen ansiosta sulfaattipäästöt vesistöihin voidaan minimoida, ja laitos myös vähentää kemikaalien kuljetustarvetta kiskoilla ja maanteillä.”

”Meillä on kestävistä lähteistä hankittu raaka-aine ja tehtaissa – tuotannossa – pitkälle viety suljettu kierto”, lisää Pehu-Lehtonen. Kemikaalien kierto on suljettu, vesikierto on suljettu, eli tuotannossamme on koko ajan sisäisiä kiertoja. Käytämme energiaa, vettä, materiaaleja ja kemikaaleja hyvin tehokkaasti. Voidaan puhua uudelleenvalmistuksesta tai kierrätyksestä, tai suljetuista kierroista – saman asian voi sanoa monella tavalla. On paikallaan korostaa, että metsäteollisuuden prosesseissa kiertoa on ollut jo vuosia ennen kiertotalous-termin lanseeraamista.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Digitalisaatiosta tulevaisuuden tekstiilikuituihin

Kiertotuotanto edellyttää parempaa resurssi- ja prosessitehokkuutta, ja tällä osa-alueella edistystä tapahtuu yhä enenevässä määrin tehokkaiden digitaalisten työkalujen ansiosta. Käytössä on tehokkaampia tietokoneita, uudenlaisia sovelluksia ja parempia ohjelmistoja.

”Digitalisaation näkökulmasta biotuotetehtaamme on alan edelläkävijä”, toteaa Poikolainen. ”Koneiden liitettävyys on viety tehtaassa aiempaa pidemmälle. Käytössä on nyt osana huolto-ohjelmia uudet tabletit ja sovellus, joilla koneisiin saa yhteyden valvomosta ja myös suoraan kentältä. Häiriöilmoitukset voidaan tehdä sovelluksen kautta, samoin kuin huoltotöiden kuittaukset. Sovellus myös mahdollistaa tuotantoprosessin valvonnan kentältä käsin.” 

Metsä Fibrellä on kunnianhimoisia ja kiehtovia kiertotuotannon edistämiseen liittyviä kehityspolkuja, jotka perustuvat teknologian kehityksen ja oman tuotekehitystyön täysimääräiseen hyödyntämiseen. Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

”Uusissa biotuotteissa on merkittäviä mahdollisuuksia tulevaisuudessa”, sanoo Poikolainen. ”Metsä Fibre tutkii useita uusia tuotteita ja tuotepolkuja, jotka etenevät vaiheittain. Merkittävässä roolissa ovat verkostot ja yhteistyökumppanit. Mahdollisia uusia tulevaisuuden biotuotteita ovat ligniinituotteet ja selluloosapohjaiset tekstiilikuidut. Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation perustavat yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa tekstiilikuitua valmistavaan teolliseen koelaitokseen.” 

Koelaitos rakennetaan Äänekoskelle Metsä Groupin biotuotetehtaan yhteyteen, ja sen tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2019 lopussa. Koelaitoksessa käytettävä tekstiilikuitukonsepti on suoraliuotusmenetelmä, joka hyödyntää täysin uutta, sellua liuottavaa yhdistettä. Raaka-aineena käytetään Metsä Groupin valmistamaa ei-kuivattua paperisellua. Uusi menetelmä on nykyisiä tekstiilikuidun tuotantovaihtoehtoja ympäristöystävällisempi.

Metsä Fibren tavoite tulevaisuudelle on selkeä. Yhtiö aikoo jatkaa tuotannon kiertojen tehostamista ja pyrkii käyttämään kuitupuuta mahdollisimman kestäviin ja parhaan arvon antaviin käyttötarkoituksiin. Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Related articles

 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  12/2018/

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  12/2018/

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • 12/2018/

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  12/2018/

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  12/2018/

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  11/2018/

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  11/2018/

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  11/2018/

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  10/2018/

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  7/2018/

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  7/2018/

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  7/2018/

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  7/2018/

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  7/2018/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  7/2018/

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  6/2018/

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  6/2018/

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • 4/2018/

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  1/2018/

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää

Most popular articles