Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa
 
 
 

Vuoropuhelulla viisaammaksi

​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

11/2018 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN KUVAT: TOMI PARKKONEN

​Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT on tekniikan ja talouden yhdistävä tiedeyliopisto, jossa työskentelee noin 5 000 opiskelijaa sekä runsaan 500 hengen tutkimus- ja opetushenkilökunta. LUT:n insinööritieteiden tiedekunnan kemiantekniikan ohjelma kouluttaa asiantuntijoita, jotka suunnittelevat uusia ja puhtaampia tuotantotapoja, joilla parannetaan energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa.

Dosentti Mari Kallioinen johtaa LUT:n erotus- ja puhdistustekniikan osastoa. Erotustekniikka keskittyy menetelmiin, joilla eri raaka-aineet saadaan erotettua toisistaan. Se liittyy myös kiinteästi sellunvalmistusprosessiin ja esimerkiksi pyrkimykseen vähentää edelleen tuotannossa tarvittavan veden määrää. Kallioisen mukaan LUT:n tiimi on kansainvälistä huippua niiden ilmiöiden ymmärtäjänä, jotka liittyvät veden puhdistamiseen tai komponenttien talteenottoon erilaisista liuoksista.

”Meillä on vuosikymmenien tutkimusperinne erotustekniikassa ja sellaiset välineet, että pystymme käytännössä tutkimaan ilmiöitä selvästi laboratoriomittakaavaa suuremmilla laitteistoilla. Monet erotuksen ilmiöt eivät tule lainkaan esille, jos tutkittavan liuoksen määrä on liian pieni”, kertoo Kallioinen, jonka oma tutkimustausta on membraanitekniikassa ja -suodatuksessa, jota käytetään myös metsäteollisuuden prosessivesien puhdistuksessa. Hän johtaa lisäksi resurssitehokkuuden parantamiseen tähtäävää monitieteistä LUT Re-source -tutkimusalustaa.

LUT:llä on Suomen yliopistoista ainutlaatuinen asema kemiantekniikan osalta siinä, että se on niin vahvasti fokusoitunut erotustekniikkaan ja sen menetelmien kirjoon. Muutoin yliopisto on profiloitunut puhtaaseen energiaan ja veteen, kiertotalouteen ja kestävään liiketoimintaan ratkaisuja etsiväksi toimijaksi.
Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

TEORIAA JA KÄYTÄNNÖN OSAAMISTA

Insinööritieteiden tiedekunnan varadekaanina toimivan Eeva Jernströmin tutkimus- ja opetusalueena on biojalostus. Hän sanoo, että teknillisenä yliopistona LUT:n kaiken toiminnan ytimenä on teollisuusyhteistyö: 

”Vaikka lähestymme aihetta eri näkökulmista, meillä ja yrityksillä on lopulta sama tähtäin. Emme halua jäädä vain akateemisen tutkimuksen tasolle vaan näemme mieluusti tutkimustulokset vietynä eteenpäin käytännön sovelluksiksi.”

Metsä Fibrellä tänä kesänä tutkimusjohtajana aloittanut Anna Suurnäkki kertoo, että yritys haluaa olla mukana uusiin innovaatioihin johtavassa korkealaatuisessa tutkimuksessa, mutta yhtä tärkeää on, että oppilaitokset kouluttavat tulevaisuuden osaajia. Olennaista on, että alan paras osaaminen säilyy myös jatkossa Suomessa.

”Odotamme tutkimuskumppaneiltamme syvällistä prosesseihimme liittyvien ilmiöiden ymmärrystä sekä näkemystä tulevaisuuden teknologioista ja niiden valmiusasteesta. Hyödynnämme kehitystyössämme laajasti ulkoisia tutkimusresursseja ja sen myötä käymme jatkuvaa vuoropuhelua tutkijoiden kanssa. Verkostoituminen ja pitkäaikaiset kumppanuudet tutkimusryhmien kanssa ovat meille hyvin tärkeitä”, Suurnäkki painottaa.

Kallioinen täydentää, että vaikka yliopisto tähtääkin innovaatioihin ja ratkaisuihin, niin akateemiset tutkinnot ja julkaisut ovat kuitenkin sen tuloksen mittari.

”Se on myös ikään kuin osoitus meidän laadukkuudestamme teollisuuden yhteistyökumppanina, että pystymme jatkuvasti esittämään hyväksi arvioituja ja todennettuja tieteellisiä tuloksia.”
Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

YHTEISTYÖTÄ KOKO ARVOKETJUSSA

Tyypillisesti tutkimusyhteistyö toteutuu laajemmissa yhteisrahoitteisissa ohjelmissa, joihin osallistuu useita partnereita. Viimeksi Metsä Fibre ja LUT olivat yhdessä mukana keväällä päättyneessä hankkeessa, jonka tavoitteena oli erottaa raskasmetalleja sellunkeiton sivutuotteena syntyvästä viherlipeäsakasta. Käsittelyn jälkeen syntyvää kuitulietettä voitaisiin käyttää peltojen lannoituksessa ja maanparannusaineena. Erotusmenetelmä testattiin hankkeessa, mutta se on toistaiseksi liian kallis otettavaksi kaupalliseen käyttöön.

Metsä Fibrellä kehityspäällikkönä työskentelevän Raili Koposen mukaan on tärkeää koko selluteollisuuden yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta, että yritykset kehittävät kestäviä ratkaisuja kaikkien sivuvirtojensa hyödyntämiseen. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan lähtökohtana on ollut, että tuotannon sivuvirroista pyritään valmistamaan mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteita. Tehtaan ympärille rakentuva teollinen ekosysteemi edistää sivuvirtojen kaupallistamista uusiksi biotuotteiksi.

”Yhteistyön kannalta kaikkein tuloksellisimpia tutkimushankkeita ovat ne, joissa koko arvoketju on edustettuna. Sellunvalmistajana me tuotamme kuitenkin raaka-ainetta, jota seuraava toimija hyödyntää. Olemme esimerkiksi parhaillaan mukana tutkimusprojektissa, jossa meidän lisäksemme ovat edustettuina paperintuottaja, jalostaja ja heidän asiakkaansa. Tällöin kehitys etenee paljon vauhdikkaammin”, Koponen sanoo.
Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

VESIKIERTO TEHOKKAAMMAKSI

Äänekosken edistyksellisyydestä puhuttaessa esiin nousee myös sen mahdollisimman tehokas vedenkäyttö. Nykyisellään biotuotetehtaan biologiseen puhdistamoon johdettava jäteveden määrä on noin 12 kuutiota tonnia kohden. Kallioisen mukaan sekä vedenkäytön vähentämiseen että komponenttien talteenottoon on tarjolla vielä paljon mahdollisuuksia tuotannon eri vaiheissa.

”Erotustekniikoita voidaan esimerkiksi hyödyntää tehtaan aiheuttaman kemiallisen hapenkulutuksen eli COD-kuorman pienentämisessä. Jossain vesikierron vaiheessa voitaisiin ottaa talteen myös kierrätettäviä metalleja. Sellutehtaan kuorimovesi on myös sikäli mielenkiintoinen, että siinä on fenolisia yhdisteitä, joista olisi mahdollista kehittää uusi tuote, jos ne saataisiin kustannustehokkaasti talteen ja prosessoitua”, Kallioinen luettelee.

Mahdollisen uuden konseptin taloudellinen kestävyys on prosessiteollisuudessa erityisen kriittistä. Investoinnin tuottamasta lisäarvosta tulee olla selkeä näkemys. Kallioisen mukaan jätevesimäärän vähentäminen palauttamalla vettä tehokkaammin sisäiseen kiertoon ei aiheuttaisi tehtaalla merkittävää käyttökustannusten nousua. Vedenpuhdistusta voisi myös tehdä nykyistä kohdennetummin.

”Välttämättä ei olisi tarpeen sekoittaa kaikkia prosessivesiä samaan puhdistusjärjestelmään. Muilla teollisuudenaloilla ja myös kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa keskustellaan jo kohdepuhdistamoista. Esimerkiksi sairaalajätevedelle tyypilliset yhdisteet, kuten lääkeaineet, saataisiin siten poistettua kustannustehokkaammin.”
Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

MONIPUOLISET TAIDOT TYÖELÄMÄÄN

Yliopiston tuottamista tulevaisuuden työntekijöistä keskusteltaessa Jernström muistuttaa lopuksi, että oppilaitos kaipaa vuoropuhelua yritysten kanssa myös siitä, mitä nuorten tulisi osata, kun he siirtyvät teollisuuden palvelukseen. Se auttaa osaltaan myös opetusohjelmien kehittämisessä. Suurnäkki peräänkuuluttaa ainakin valmiutta oppimiseen käytännön työssä, koska tuotantoprosessit avautuvat kunnolla vasta paikan päällä tehtaissa.

”Meillä on kaikissa ohjelmissa huomioitu osana koulutusta esimerkiksi toimiminen projektiryhmässä ja kunkin asema tiimin osana. Suurin osa nuorista on varmasti valmiita pistämään haalarit päälle ja lähtemään oikeasti tehtaalle töihin”, Jernström vastaa.

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuuden osaajilta tarvitaan innovatiivisuuden lisäksi entistä enemmän yhteistyötaitoja ja sopeutumiskykyä. Metsäteollisuuden on toisaalta pystyttävä edelleen toimimaan kestävien arvojen mukaisesti, koska nykynuoret ovat yhä valveutuneempia valikoidessaan mahdollisia työpaikkoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • 1/2019/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  12/2018/

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  12/2018/

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • 12/2018/

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  12/2018/

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  12/2018/

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  11/2018/

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  11/2018/

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  11/2018/

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  10/2018/

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  7/2018/

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  7/2018/

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  7/2018/

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  7/2018/

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  7/2018/

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  7/2018/

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  6/2018/

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  6/2018/

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • 4/2018/

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  1/2018/

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit