Rauman Maanpään ympäristövaikutusten arviointi

Mikä on YVA-menettely?

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy suunnittelee kallionlouhintatöitä Maanpään teollisuustontillaan, joka liitettiin osaksi Metsä Fibren sellutehtaan aluetta vuoden 2016 toukokuussa. Louhinta edellyttää YVA-menettelyä, jolla tarkoitetaan ympäristövaikutusten arviointia. Sen avulla pyritään minimoimaan haittavaikutukset ympäristöön. YVA-prosessiin voivat osallistua kaikki, joihin hanke voi vaikuttaa.

YVA-viranomaisena toimii Lounais-Suomen ELY-keskus.

Miten YVA etenee?

YVA-menettely on kaksivaiheinen:

  1. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma YVA-menettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä.
  2. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään hankkeen ominaisuudet, tekniset ratkaisut ja yhtenäinen arvio ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus on kuvaus siitä, kuinka arvioinnissa esiin nousseet ympäristövaikutukset minimoidaan.

Kummassakin vaiheessa viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle, Lounais-Suomen ELY-keskukselle.

YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta. Lupaviranomaiset ja hankkeesta vastaavat käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen lausuntoa omassa  päätöksenteossaan.

Arviointimenettely on tarkoitus toteuttaa niin, että kiviaineksen otto voisi käynnistyä alueella vuoden 2018 aikana. Louhinta kesäisi enintään 2 vuotta.

Miten voi vaikuttaa?

Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto ovat nähtävillä 30.8.2017 alkaen internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/fibreraumayva sekä Rauman kaupungin palvelupisteessä ja Rauman pääkirjastossa.

Myös arviointiselostus tulee olemaan nähtävillä, ja siitä voi antaa lausuntoja ja mielipiteitä.

Miksi Maanpään tontin louhinnan ympäristövaikutuksia arvioidaan?

Metsä Fibren Maanpään tontilla on suuret korkeuserot Metsä Fibren käytössä olevaan teollisuustonttiin nähden. Jotta Maanpään tontti voidaan ottaa käyttöön teollisessa toiminnassa, tontin kalliota on louhittava 13 hehtaarin alalta 550 000 kuutiometriä. Yli 200 000 kuutiometrin maa-aineksen otto edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Missä louhittava alue sijaitsee?

Louhittava alue sijaitsee noin kolme kilometriä Rauman keskustasta lounaaseen. Alue rajoittuu teollisuusalueeseen, jossa sijaitsee Metsä Fibre Oy:n sellutehdas. Alue on asemakaavoitettu ja osoitettu teollisuusalueeksi. Alue on kallioista ja metsäistä, pääosin rakentamatonta aluetta.

 

 

Mistä saan lisätietoa?

Muut dokumentit

Maanpään kiviaineksen otto- ja murskaushankkeen sidosryhmätyöpajan muistio 28.8.2017

Maanpään kiviainesten oton meluselvitys 27.10.

Ely-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 6.4.2018


Yhteyshenkilöt:
•Ari-Pekka Vanamo, tehtaanjohtaja, Metsä Fibren Rauman tehdas, puh. 040 512 0653
•Anna Riikka Nickull, Metsä Fibren ympäristöpäällikkö, puh. 050 598 7381
•Ylitarkastaja Seija Savo Varsinais-Suomen ELY-keskus