YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän tulevaisuuden turvaaja

Selluteollisuudella on käsissään tuote, joka täyttää parhaalla mahdollisella tavalla maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet, sanoo tuottajajärjestö EPIS:n Anna Maija Wessman.
TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVA: KAROLIINA EK & METSÄ FIBRE, KUVITUS: MILTTON, LÄHDE: SUOMEN YK-LIITTO

 Vuoden 2016 alusta tulivat voimaan uudet YK:n asettamat, kaikkia jäsenvaltioita koskettavat kestävän kehityksen tavoitteet. Kaikkiaan 17 päätavoitetta sisältävä kehitysohjelma on voimassa vuoteen 2030 saakka. Ohjelman päämääränä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen sekä kestävä kehitys, jossa otetaan huomioon ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti. Universaalit tavoitteet ovat jatkumo kehitysmaita koskeville YK:n vuosituhattavoitteille.

Ilmastonmuutoksen torjunta saavutti puolestaan merkittävän läpimurron viime vuoden lopulla, kun Pariisin ilmastokokouksessa solmittiin kattava sopimus, johon valtaosa maailman maista on sitoutunut. Sen tavoitteena on maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen alle kahteen asteeseen.

Euroopan selluteollisuussektorin yritysten etua ajavan EPIS-järjestön pääsihteeri Anna Maija Wessman kertoo ilahtuneensa suuresti Pariisin historiallisesta sopimuksesta, jolla on huomattava vaikutus tuleville sukupolville ja koko ihmiskunnalle.

”Käytännössä päästövähennystavoitteiden merkitys eri teollisuudenaloille on, että esimerkiksi tuotteiden hiilijalanjälkeen ja niiden tuotannossa käytettävään energiamuotoon kiinnitetään jatkossa entistä tarkemmin huomiota. On selvää, että tässä tilanteessa metsäteollisuus ja sellupohjaiset tuotteet ovat jo valmiiksi voittajia verrattuna fossiilisia raaka-aineita hyödyntäviin aloihin. Kun tuote on kierrätettävä ja valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta, sen valmistamiseen käytetään uusiutuvaa energiaa, ja tehdas on vielä uusiutuvan energian nettotuottaja, täyttyvät vaatimukset aivan täydellisesti”, Wessman sanoo.

Kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan edistämiseen liittyviä konsulttipalveluja tarjoavaa Sustinendo-yritystään pyörittävällä Wessmanilla on laaja kansainvälinen kokemus erilaisista paperiteollisuuden johtotehtävistä.


Anna Maija Wessman

SELLUNTUOTANNON LAAJAT VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita tarkastellessaan Wessman sanoo yllättyneensä siitä, kuinka kaikkien 17 tavoitteen yhdistäväksi tekijäksi oli löydettävissä sellu ja siitä jalostetut tuotteet. Niillä on hänen mukaansa vaikutusta kaikkiin ihmiselämän osa-alueisiin.

Paperi mahdollistaa ensinnäkin esimerkiksi oppimateriaalien muodossa hyvän koulutuksen tavoitteen eli pyrkimyksen taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Paperin merkitys oppimisen kannalta on suuri, kun vasta pieni osa maailman koululaisista elää digiympäristössä. Tähän liittyy myös tavoite sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi maiden sisällä ja niiden välillä.

”Naisten mahdollisuus koulunkäyntiin on minusta aivan perustavanlaatuinen tasa-arvoa lisäävä tekijä. Sillä on yhteys useaan YK:n asettamaan tavoitteeseen, niin ihmisarvoisen työn edistämiseen ja kestävään talouskasvuun kuin myös rauhan ja oikeudenmukaisuuden sekä yhteistyön ja kumppanuuden edistämiseen. Työllistyminen liittyy taas luonnollisesti köyhyyden ja nälän poistamisen tavoitteisiin. Uskon, että tässä auttaa koulusivistys”, Wessman muistuttaa.

YK:n 16. tavoitteeseen sisältyy ajatus siitä, että väkivallattomuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, läpinäkyvyys ja vastuunkanto ovat rauhanomaisten yhteiskuntien ja siten kestävän tulevaisuuden peruspilareita. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii vastaavasti tavoitteen numero 17 mukaan eri toimijoiden välistä globaalia kumppanuutta, yhteisiä päämääriä ja arvoja sekä investointien pitkäjänteisyyttä ja tulosten mittaamista.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

SELLUTEOLLISUUS – BIO- JA KIERTOTALOUDEN MALLIOPPILAS

Sellusta valmistetaan monia erikoistuotteita, kuten sairaalatarvikkeita ja hygieniatuotteita, jotka edistävät puolestaan tavoitteita numero 3 ja 6 eli terveellisen elämän ja hyvinvoinnin sekä sanitaation saattamista kaikkien ulottuville. Myös rakennustarvikkeet ja kodin sisustustuotteet, kuten tapetit ja maalit hyödyntävät sellua ja parantavat meitä ympäröivinä elementteinä osaltaan elämänlaatua.

”Tämän lisäksi näen, että kulttuuri laajemmin – taide, kirjallisuus ja musiikki – ovat ihmisten hyvinvointia edistäviä ja monin tavoin elämänlaatua lisääviä asioita. Sinfoniaorkesterin soittajakin lukee edessään olevia nuotteja selluarkeilta”, Wessman sanoo.

Biotuotetehtaan energiaomavaraisuusaste: 240%

Jos taas tarkastellaan koko selluntuotannon perusteita, on kestävä metsänhoito Wessmanin mukaan aivan olennainen tekijä koko maailman hiilitalouden ja -kiertokulun kannalta.

”Kulutettujen fossiilisten raaka-aineiden määrä on jo aikaa sitten ylittänyt maapallon ekologisen kantokyvyn, ja meidän on pakko palauttaa maailma kestävälle uralle. Itse en keksi mitään muuta tuotetta, joka edistäisi tätä tavoitetta paremmin kuin sellu, jonka tuotannosta jää vielä runsaasti uusiutuvaa energiaa yli oman tarpeen – ja nimenomaan tuotannon sivuvirroista eikä puun poltosta. Tämä tukee YK:n tavoitetta uudenaikaisten energialähteiden varmistamiseksi. Kiertotalous ja luonnon kiertokulku tulee tässä tapauksessa parhaimmalla mahdollisella tavalla konkretisoitua.”

Hiilidioksidia sitovilla ja kestävästi hoidetuilla metsävarannoilla onkin suora yhteys ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistämisen tähtääviin tavoitteisiin. Metsäteollisuus on myös esimerkki biotalouteen liittyvien työpaikkojen, infrastruktuurin ja uusien innovaatioiden mahdollistajasta, joka voi puolestaan edistää YK:n tavoitetta kestävälle perustalle rakennettujen kaupunkien ja yhteisöjen muodostumiseksi.

SELLU- JA PAPERITEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS

Metsäteollisuudella on Wessmanin mukaan kuitenkin syystä tai toisesta osin valitettavan heikko julkisuuskuva, sen edistyksellisistä ja vastuullisista tuotantomenetelmistä huolimatta.

”Vaikka tuotantovolyymit ovat kasvaneet huomattavasti, ovat ilma- ja vesipäästöt sellutehtaista pienentyneet aivan dramaattisella tavalla viimeisten 25 vuoden aikana. Metsäteollisuus on todellisuudessa onnistunut esimerkiksi vähentämään vesistöpäästöjä merkittävästi. Tämä liittyy myös YK:n merien suojelun ja niiden kestävän käytön edistämisen tavoitteeseen.”

Huomattava on myös, että Pohjolan runsaiden vesivarojen äärellä toimivat yritykset eivät myöskään heikennä muiden mahdollisuuksia käyttää vettä.

87% Metsä Fibren käyttämästä puusta on sertifioitua

Vastaavasti vastuullinen metsänhoito on linjassa myös maanpäälliseen elämään liittyvän tavoitteen kanssa, ja toisaalta se on metsien kasvun edellytys. Tavoitteen 15 mukaan maaekosysteemejä tulee suojella ja palauttaa ennalleen, edistää niiden kestävää käyttöä sekä pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Vastuullisista lähteistä peräisin olevan uusiutuvan puuaineksen jalostaminen siten, että raaka-aineesta otetaan kaikki irti, vastaa juuri näihin tarpeisiin.

”Kaiken kestävän toiminnan lähtökohtana on tietenkin, ettei mitään resursseja tuhlata eikä eletä yli varojen tai ylitetä ympäristön ja ihmisten kantokykyä. Tässäkin suhteessa uusien biotuotteiden tuotanto teollisuuden sivuvirroista on jotain aivan muuta kuin pelkkä puun polttaminen, joka on mielestäni kauheaa haaskausta”, Wessman huomauttaa.


METSÄ EDELLÄKÄVIJÄNÄ

Metsä Fibre tukee osaltaan kestävän kehityksen tavoitteita merkittävänä biotalouden toimijana. Äänekoskelle nouseva biotuotetehdas on Euroopan suurimpia biotalouden investointeja. Metsä Groupin kestävästä kehityksestä ja edunvalvonnasta vastaavan johtajan Riikka Joukion mukaan innovatiivisessa ja kunnianhimoisessa biotuotetehdashankkeessa konkretisoituu moni YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.

”Ainoastaan uusiutuvia polttoaineita käyttävä, täysin fossiiliton, moderni tehdas on esimerkki kestävästä teollisuudesta ja ilmastotavoitteet huomioiva investointi. Tehtaan tuottamat monenlaiset biotuotteet vastaavat kestävän kulutuksen haasteeseen, ja sivuvirroista syntyy myös runsaasti bioenergiaa”, Joukio listaa.

Biotuotetehtaan energiaomavaraisuusaste on huikeat 240 prosenttia. Se parantaa Suomen uusiutuvan energian osuutta yli kahdella prosenttiyksiköllä. Jo nyt kaksi kolmasosaa Suomen uusiutuvasta energiasta syntyy metsäteollisuudessa.

Äänekoskelle selluntuotannon ympärille syntyvän, eri yritysten muodostaman ekosysteemin avulla uusien biotuotteiden potentiaali hyödynnetään lisäksi tavalla, joka kannustaa innovointiin ja yrittäjyyteen. Samalla tuotetaan hyvää paikalliselle yhteisölle ja laajemminkin yhteiskunnalle. Uudet ratkaisut myös korvaavat fossiilisten resurssien käyttöä kuluttajien arjessa.

”Metsä Groupin näkökulmasta YK:n asettamien tavoitteiden tärkein anti on, että ne linkittävät yrityksemme toimet maailmanlaajuisiin tavoitteisiin köyhyyden poistamiseksi, maapallon suojelemiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi kaikille. Meidän on helppo peilata niihin omaa toimintaamme ja hyödyntää tavoitteita olennaisuustarkastelumme tukena”, Joukio sanoo.

Joukion mukaan Metsä Groupissa on tarkoitus tämän vuoden aikana perehtyä teemaan vielä syvemmin ja tarkastella, miten yritys voi toiminnallaan ja tuotteillaan tukea tavoitteiden toteutumista.


Riikka Joukio

Riikka Joukio

Kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtaja
Metsä Group

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • Markku Nikkilä

  Numero 2/2017/ Metsän ääni

  Biokomposiitista kestävää kasvua

  ​Vuosittain kasvavat, runsaat metsävarat tarjoavat Suomelle erityisaseman uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan biotalouden edistäjänä. Suomalaisen Aqvacomp Oy:n ja Elastopoli Oy:n kehittämä uudenlainen yhdistelmämateriaali eli biokomposiitti on esimerkki fossiilisen öljyn ja muovin tarvetta vähentävästä ratkaisusta.

  Lue lisää
 • pakkaus

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Näkökulmia tuoteturvallisuuteen

  ​Metsä Groupin ja asiakasyritys CP Kelcon asiantuntijat kertovat näkemyksiään ratkaisevan tärkeästä tuoteturvallisuudesta. 

  Lue lisää
 • joulutähti

  /

  Perinteet kunniaan

  ​Vuodesta 1996 lähtien olemme sytyttäneet Äänekosken tehtaan ylle perinteisen joulutähden. Hyvän joulun toivotuksena loistava tähti on valaissut tehdasaluetta korkealta keittimen nosturista.

  Lue lisää
 • Longkou Ahlstrom

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Segmentoinnin taito

  Mitä löytyy satavuotisen menestystarinan ytimestä? Kaksi perinteikästä yritystä, Metsä Group ja Ahlstrom-Munksjö, joille asiakastyytyväisyys on intohimo.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää