Sami Ristiluoma, käyttöpäällikkö, Metsä Fibre
 
 
 
 
 

Kuituosaamista kumppaneiden hyödyksi

Sellun jauhatuksen optimointi ja tasalaatuisuuden varmistaminen tuottavat Metsä Fibren asiakkaille selkeää lisäarvoa.

TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: METSÄ GROUP

​Metsä Fibren tarjoamat tekniset palvelut auttavat saamaan kaiken hyödyn irti yhtiön tuottamasta Botnia Nordic -sellusta. Lopputuotteen laatuun voidaan vaikuttaa hienosäätämällä asiakkaan tuotantoprosessia ja laitteistoja. Metsä Fibrellä on jo pitkälti yli vuosikymmenen kokemus esimerkiksi jauhatusselvityksistä, ja sitä myötä kymmeniä esimerkkitapauksia optimoinnin hyödyistä.

"Jauhatus on yksi pääkeinoista, joilla asiakas voi muokata kuitua. Kun puhutaan pitkäkuituisesta havusellusta, kyse on lopputuotteen lujuuden hallinnasta. Tekemiemme jauhatusselvitysten tavoitteena on, että asiakkaan jauhatusprosessi toimii niin hyvin, että kaikki kuidussa oleva lujuuspotentiaali pystytään hyödyntämään. Normaalisti selvityksen perusteella syntyykin aina joitain kehitysehdotuksia", sanoo Metsä Fibren tekninen myyntipäällikkö Tuomo Niemi, jonka asemapaikkana on yhtiön Wiesbadenin konttori Saksassa. Hän osallistuu asiakkaiden teknologiaprojekteihin ja tekee myös itse muun muassa jauhatusanalyysejä.

Tuomo Niemi, tekninen myyntipäällikkö, Metsä Fibre

Tuomo Niemi, tekninen myyntipäällikkö, Metsä Fibre

Niemen mukaan monesti käy niin, että kun vanhemmilla paperikoneilla vaikkapa nostetaan tuotantomääriä tai tehdään muita muutoksia, ei jauhatusprosessia oteta huomioon. Usein tässä yhteydessä jauhatusanalyysillä on kuitenkin löydettävissä prosessista parantamisen varaa.

LUJUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ

Metsä Fibren Botnia FORE (Fibre Optimisation and Refining Evaluation) -konsepti auttaa juuri jauhatukseen liittyvissä haasteissa. Palvelua varten kehitetyn ohjelmiston avulla on mahdollista tarkastella vaihtoehtoisia jauhatustapoja ja jauhinteriä, ja löytää paras mahdollinen yhdistelmä kuhunkin tilanteeseen.

Metsä Fibren laitteistoa

"Käytännössä teemme jauhatusanalyysejä kahdella tapaa. Voimme joko pelkästään kerätä asiakkaalta prosessitiedot laskennallista tarkastelua varten, tai lisäksi täydentää tätä selvitystä näytteenotolla. Tällöin otamme asiakkaan prosessista näytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Sen pohjalta todennettua prosessin suorituskykyä verrataan laskelmiin, jolloin näemme, mikä on todellinen tilanne", Niemi kertoo.

Hänen mukaansa tavallisimmin käytetyt keinot jauhatusprosessin parantamiseksi tuotantolinjalla ovat seoksen sakeuden tai jauhimen terien muutokset.

"Tyypillisesti asiakas voi haluta massasta parempaa lujuustuottokykyä, ja myös säästää energiaa. Me tuemme palvelullamme näitä tavoitteita eli tarkastelemme kokonaisuutta siten, että mahdollisimman pienellä energiankulutuksella saavutetaan optimaalinen suorituskyky."

Energiansäästön ohella Metsä Fibren asiakkaalle tarjoama lisäarvo syntyykin Niemen mukaan ennen kaikkea sen tavoitteen tukemisesta, että kuidusta saadaan sen koko potentiaali irti.

Metsä Fibre machinery

"Paperin tai kartongin valmistajalle pitkäkuituinen havusellu on kaikkein kallein raaka-ainekomponentti. On siis taloudellinen kysymys, että sitä voidaan käyttää seoksessa minimimäärä tinkimättä kuitenkaan lopputuotteen laadusta."

TASALAATUISUUS RATKAISEE

Toinen keskeinen teknisen asiakaspalvelun työkalu on Botnia FOX (Fibre Online Index) -laatuindeksi, joka kuvaa sellun lujuuspotentiaalia. Menetelmään liittyy kiinteästi RFID-seurantateknologia, jossa jokainen selluyksikkö merkitään omalla tunnisteellaan. RFID-tunnisteen avulla asiakas voi tarkistaa erän käyttöönottoajankohdan ja Botnia FOX -arvon FibreOnline-työkalun avulla.

"On tärkeää, että meillä on toimiva tasalaatuisuusmittari, jonka avulla päästään aidosti ja reaaliaikaisesti kiinni todelliseen prosessiin. Aiemmin mittauksia tehtiin harvakseltaan ja tuloksia saatiin hitaasti. Asiakkaan näkökulmasta sellun tasalaatuisuus on kuitenkin aivan ykkösasia", sanoo Metsä Fibren kuituteknologiapäällikkö Esko Pekuri Kemin tehtaalta.

Esko Pekuri, kuituteknologiapäällikkö, Metsä Fibre

Esko Pekuri, kuituteknologiapäällikkö, Metsä Fibre

Pekuri on ollut kollegansa Niemen tavoin mukana tekemässä laatuindeksin testauksia erilaisissa asiakasympäristöissä. Esimerkiksi tiettyjen erikoispapereiden tuotannossa sellua jauhetaan hyvin pitkälle verrattuna toiseen ääripäähän eli pehmopaperin tuotantoon. Tavoitteena on, että Botnia FOXia voitaisiin jatkossa hyödyntää entistä tarkemmin myös sellun jauhautuvuuden muutosten seuraamiseksi.

"Olemme jo pystyneet löytämään korrelaatiota laatuindeksin ja massan jauhautuvuuden välillä. Toisin sanoen, mitä korkeampi FOX-arvo on, sitä vähemmän jauhatusenergiaa asiakas tarvitsee. Asiakkaalle laatuindeksistä syntyykin lisäarvoa paitsi tasalaatuisuudesta, myös siitä, että korkealla FOX-arvolla on lähtökohtaisesti positiiviset vaikutukset: sen avulla pystytään optimoimaan joko käytetyn sellun tai jauhatusenergian määrä", Niemi tarkentaa.

KEHITYSTYÖ JATKUU

Pekurin mukaan Botnia FOX -indeksi toimii tällä hetkellä luotettavasti Metsä Fibren omassa tuotantoprosessissa. Seuraava askel on rakentaa siitä aito asiakassovellus, jonka avulla säätöjä voitaisiin parhaimmillaan tehdä suoraan paperikoneella jauhatuksen optimoimiseksi.

Syksyn 2015 aikana ja viime keväänä tehtiin koeajoja erilaisilla paperitehtailla, joiden pohjalta saatiin lupaavia tuloksia siitä, miten hyvin laatuindeksi seuraa jauhautuvuudessa tapahtuvia muutoksia. Botnia FOXin ja paperin ajettavuuden välillä on löytynyt kaikissa tuotantoympäristöissä selkeä yhteys.

Machinery at Metsä Fibre factory

"Sellun käsittelyä säätämällä voitaisiin kompensoida mahdollista hajontaa lopputuotteessa, jos asiakas saisi suoraan tarkkaa tietoa jauhautuvuudesta", Pekuri sanoo. Vaikka Niemen mukaan onkin jo mahdollista kertoa Botnia FOXin tarjoamista hyödyistä yleisellä tasolla, on yhtiössä jatkettava edelleen asiakaskohtaisia tarkasteluja tarkempien korrelaatioiden löytämiseksi prosessikohtaisesti.

"Saamamme palaute on tietenkin olennaista järjestelmän kehittämisen kannalta. Kun kokemusta kertyy riittävästi, pystymme esimerkiksi määrittämään, onko asiakkaalla jokin kriittinen minimiraja laatuindeksille, jonka jälkeen vaikutukset ovat negatiivisia", Niemi lisää.

KATTAVAA KUITUOSAAMISTA

Analysoimalla tarkemmin asiakkaan tuotantoprosessiin vaikuttavia tekijöitä ja niiden välistä suhdetta, voi tekninen asiakaspalvelu auttaa tehostamaan suorituskykyä huomattavastikin. Metsä Fibren erottaa kilpailijoistaan sekä Pekurin että Niemen mielestä ennen kaikkea yhtiön syvällinen kuituosaaminen. Aivan vastaavaa teknisten palveluiden palettiakaan ei kaikilta löydy.

Metsä Fibren työntekijä

"Tunnemme tietenkin sellunvalmistajana erittäin hyvin omien tuotteidemme ominaisuudet ja sen, miten erilaisia kuitutyyppejä tulee jauhaa ja käsitellä erilaisissa prosesseissa. Yhteistyössä asiakkaittemme kanssa pystymme virittämään seosten reseptit sellaisiksi, että sellusta saadaan sen maksimaalinen arvo ja suorituskyky irti", Pekuri sanoo.


Tuotannon tärkeä työkalu

Metsä Fibren Äänekosken tehtaalla käyttöpäällikkönä toimivan Sami Ristiluoman mukaan Botnia FOX -laatuindeksi on keskeisessä roolissa päivittäisessä tuotannossa. Sellun tavoitetaso ja mahdolliset laadun hetkelliset laskut ja nousut ovat helposti nähtävissä havainnollisesti visuaalisessa muodossa.

"Erityisesti prosessinhoitajat hyödyntävät laatuindeksiä, jonka taso näkyy jatkuvasti reaaliajassa niin keitto-, happi- kuin valkaisuvaiheessa valvomon näytöissä. Klikkaamalla esimerkiksi trendikäyrästä haluttua kohtaa saadaan näkyviin parametrit, joista laatuindeksin lukuarvo koostuu. Mahdollisen laatuongelman syy on nopeasti selvitettävissä ja korjattavissa", Ristiluoma kertoo.

Sami Ristiluoma, Metsä Fibre

Sami Ristiluoma, Äänekosken tehtaan käyttöpäällikkö

Hänen mukaansa aiempaan laadunvarmistuskäytäntöön verrattuna selkeä parannus on, että häiriötilanteessa pystytään poikkeava selluerä tarvittaessa ottamaan erilleen eikä se ehdi lähteä toimitukseen asiakkaalle. Kaikkiaan laatuindeksi on Ristiluoman mukaan oiva apuväline sellun tasalaatuisuuden parantamiseksi.

"Kun laatuindeksi on korkea, on prosessi silloin liki optimaalinen", Ristiluoma summaa.

Related articles

 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää

Most popular articles

 • Markku Nikkilä

  Numero 2/2017/ Metsän ääni

  Biokomposiitista kestävää kasvua

  ​Vuosittain kasvavat, runsaat metsävarat tarjoavat Suomelle erityisaseman uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan biotalouden edistäjänä. Suomalaisen Aqvacomp Oy:n ja Elastopoli Oy:n kehittämä uudenlainen yhdistelmämateriaali eli biokomposiitti on esimerkki fossiilisen öljyn ja muovin tarvetta vähentävästä ratkaisusta.

  Lue lisää
 • pakkaus

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Näkökulmia tuoteturvallisuuteen

  ​Metsä Groupin ja asiakasyritys CP Kelcon asiantuntijat kertovat näkemyksiään ratkaisevan tärkeästä tuoteturvallisuudesta. 

  Lue lisää
 • joulutähti

  /

  Perinteet kunniaan

  ​Vuodesta 1996 lähtien olemme sytyttäneet Äänekosken tehtaan ylle perinteisen joulutähden. Hyvän joulun toivotuksena loistava tähti on valaissut tehdasaluetta korkealta keittimen nosturista.

  Lue lisää
 • Longkou Ahlstrom

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Segmentoinnin taito

  Mitä löytyy satavuotisen menestystarinan ytimestä? Kaksi perinteikästä yritystä, Metsä Group ja Ahlstrom-Munksjö, joille asiakastyytyväisyys on intohimo.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää