käsipaperi

Näkökulmia tuoteturvallisuuteen

​Metsä Groupin ja asiakasyritys CP Kelcon asiantuntijat kertovat näkemyksiään ratkaisevan tärkeästä tuoteturvallisuudesta. 

12/2017 TEXT: IAN FENTON, IMAGES: METSÄ GROUP, CP KELCO, ETS, SHUTTERSTOCK

​Toisen maailmansodan aikainen ruokapula johti Suomessa erääseen maan erikoisemmista metsäalan innovaatioista, kun ihmiset alkoivat leipää leipoessaan käyttää jauhettua puunkuorta jauhon sijasta. Vaikka tarina on vanha ja Suomen metsäteollisuuden piirissä usein kerrottu, kuvastaa se edelleen hyvin Suomen mainetta puhtaan ja tuoreen pohjoisen kuidun sekä siitä valmistetun sellun, paperin ja kartongin toimittajana.

Kenties yllättävämpää on, että tarinalla on yhteys myös nykyisen selluteollisuuden tuoteturvallisuuteen. Keskusteluissamme useiden Metsä Groupin asiantuntijoiden kanssa ilmeni, että elintarviketeollisuuden vaatimukset ovat monilta osin muovanneet konserniyhtiöiden tuoteturvallisuutta. paperirullia

Turvastandardien edelläkävijä ELINTARVIKEALAN TUOTTEISSA

Elintarviketeollisuuden asettamat standardit loivat perustan Metsä Fibren tehtaiden tuoteturvallisuudelle. Yritys omaksuikin standardit alallaan ensimmäisten joukossa, kun kaikille tuotantolaitoksille myönnettiin globaali ISO 22000 -elintarviketurvallisuussertifiointi jo vuonna 2003.

”Vaatimukset ruuan kanssa kontaktiin tuleville materiaaleille ovat hyvin samankaltaisia kuin itse ruualle asetetut vaatimukset. Kaikki ruokaa koskettava herättää luonnollisesti huolta. Kun kyseessä ovat merkittävät brändinomistajat, joille brändi on erittäin arvokasta omaisuutta, ei yksinkertaisesti ole varaa riskeerata mitään yrityksen mielikuvaan liittyvää”, sanoo Metsä Fibren asiakaspalvelupäällikkö Thomas Fant.

Metsä Boardin tuoteturvallisuuspäällikkö Marjatta Punkka selittää, että tuoteturvallisuus ei ole mittari, vaan aivan perustavanlaatuinen ja välttämätön osa yrityksen tarjontaa.

”Tuoteturvallisuus on tämän liiketoiminnan elintärkeä puoli. Vaatimukset liittyvät luonnollisesti ruuan suojaamisen tarpeeseen sekä sertifiointistandardeihin, mutta myös suoraan asiakastarpeisiin. Ruokaa tai muita herkkiä käyttökohteita koskevat tiukat vaatimukset koskevat kaikkia Metsä Groupin yrityksiä. Nämä tarpeet tulee huomioida kauttaaltaan koko tuotantoketjussa, raaka-aineista tehtaisiin ja siitä eteenpäin”, Punkka sanoo.

pakkaus

Asiakkaan näkökulma TUOTETURVALLISUUTEEN

Koska tuoteturvallisuuteen kohdistuu äärimmäisen tiukkoja ja yksityiskohtaisia vaatimuksia, on asiakkaan näkemyksillä ilmeisen paljon merkitystä. CP Kelcon Senior Technology Manager Oliver Ruppert pitää tuoteturvallisuutta sekä tukipilarina että alueena, jota on oltava jatkuvasti valmis kehittämään. CP Kelcon tehdas on tärkeä osa Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdasta ympäröivää ekosysteemiä.

”Vaikka tuote- ja elintarviketurvallisuus on aina ollut yksi yhtiömme painopistealueista ja vastuullisen liiketoiminnan perusta, on asiakasvaatimusten osalta nähtävissä selkeä trendi käytössä olevien tuoteturvallisuusstandardien vahvistamiseksi.”

Mihin tämä voimistunut painotus sitten liittyy? Ruppertin mukaan globaalilla vastuullisuustrendillä on vaikutusta. ”Vastuullisuus ja tuoteturvallisuustrendi kulkevat käsi kädessä. Väestön terveellisempiä elintapoja ja korkealaatuisempia elintarvikkeita suosivan ajattelutavan lisääntyminen on tärkein ajuri.”

Ruppertin mukaan maailmanlaajuinen elintarviketurvallisuushanke GFSI on korostanut ruuan toimitusketjun asemaa. ”Työntekijämme osallistuvat globaaleihin standardeihin pohjautuvaan koulutukseen, joka yhdistää elintarviketurvallisuuden henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja vastuullisuuteen. Koska heillä on perusteellista prosessiin liittyvää osaamista, ovat monet meidän edistysaskeleemme lähtöisin henkilöstöstä.”

Jotta näihin lisääntyviin vaatimuksiin voidaan mukautua, kohdistaa CP Kelco odotuksensa raaka-ainetoimittajiin. ”Elintarvikelaatuisiin tuotteisiimme käytettävän selluloosan täytyy olla peräisin puhtaista varastoista, ja myös säilyä puhtaana kuljetuksen ajan. Selluloosan pitää myös itsessään täyttää korkeat vaatimukset ja olla tasalaatuista. Tämä koskee myös muita kuin elintarvikkeisiin liittyviä sovelluksia, joissa laadun tasaisuus voi olla yhtä lailla ratkaiseva tekijä kuin niissä tapauksissa, joissa syntyy kontaktia ruuan kanssa.”

käsipaperi

Laatu varmistettu: POHJOINEN KUITU, TARKISTUS JA JÄLJITYS, JATKUVA PARANTAMINEN, KOULUTETTU HENKILÖSTÖ

Metsä Fibren kyky vastata tiukkoihin vaatimuksiin kiteytyy kahteen tekijään.

Ensinnäkin itse raaka-aineeseen: pohjoisista, vastuullisesti hoidetuista metsistä peräisin olevasta puusta tuotettuun kuituun. Laadustaan tunnettu materiaali analysoidaan, tarkistetaan ja jäljitetään metsästä lähtien.  Metsä Groupilla on myös erityinen etu siinä, että se pystyy valvomaan koko toimitusketjua saman katon alla, puusta selluun, kartonkiin ja pehmopaperiin.

Toinen tekijä on tuotantoprosessien laatu, joihin liittyviin yhtiön työmenetelmiin kuuluu ehdottomasti jatkuvan parantamisen periaate. Yksinkertaistaen: Metsä Fibren tehtailla ei ole yhtä ainoaa ”tekemisen tapaa” vaan ainoastaan ”tämänpäiväinen tapa”, jolloin huomio kiinnittyy enemmänkin siihen, miten seuraavana päivänä saadaan irti vielä hivenen parempi tulos.

Turvallisuuteen liittyvät perusasiat ovat silti tämänkaltaisissa tuotantolaitoksissa sekä hyvin kehittyneitä, että äärimmäisen tiukkoja, eikä niihin tule suhtautua itsestäänselvyytenä.

”Olemme kouluttaneet pelkästään tuoteturvallisuuteen keskittyvää henkilöstöä. He tietävät tarkasti säännöt ja muistavat ne kaikissa tilanteissa. He hallitsevat prosessiemme kriittiset vaiheet, jotka vaikuttavat tuotteiden turvallisuuteen.”

Tässä ympäristössä henkilökohtaisen hygienian kaltaisilla tekijöillä, puhtaalla vaatetuksella ja kengillä; ruokailulla pelkästään sille tarkoitetuilla alueilla; suljetuilla ovilla; kenkien puhdistuksella ja riisumisella; tuholaisten torjunnalla – mukaan lukien lintujen ja hyönteisten pitämisellä poissa sisätiloista – sekä lasipullojen kiellolla on kaikilla vaikutusta. Näiden tekijöiden kontrolli on kattavaa ja työntekijät ovat sitoutuneita ohjeiden noudattamiseen. Siten varmistetaan puhdas, turvallinen ja saastumaton lopputulos.

paperituotanto

Molemminpuolinen prosessi

Näiden tarkkaan hallinnoitujen sisäisten tekijöiden lisäksi Metsä Fibren tehtaisiin kohdistuu säännöllisesti sisäisiä ja asiakkaiden tekemiä auditointeja.

Metsä Tissuen kategoriahankinnasta vastaava Tero Alvoittu sanoo, että jatkuvan parantamisen tarve tulee myös suoraan asiakkailta, monissa tapauksissa globaalisti toimivilta, johtavilta brändeiltä. ”Monet asiakkaat vierailevat tuotantolaitoksillamme ja auditoivat niitä vuosittain. Tämä on jatkuva prosessi, jossa käydään läpi edellisvuoden suorituksemme, sovitut parannuskohteet, ja kuinka olemme onnistuneet ne toteuttamaan, sekä tehdään katsaus tulevaisuuteen seuraavan suunnitelman luomiseksi.”

Yhteenvetona: keskustellun perusteella tuoteturvallisuus vaatii kaikkien osalta jatkuvaa työtä – asiakas ja toimittaja vauhdittavat toinen toistaan jatkuvan parantamisen tiellä. Kuluttajien ja loppukäyttäjien kannalta maailma ei kenties ole koskaan ollut näin turvallinen. Lienee kuitenkin selvää, että siitä tulee jatkossa vielä entistäkin turvallisempi.

talouspaperi

Paperi on paras valinta

Euroopan pehmopaperisymposiumin ETS:n toteuttama ja hiljattain julkaistu tutkimus osoittaa yksiselitteisesti, että paperipyyhkeiden käyttäminen on kaikkein turvallisin tapa kuivata kädet, kun ne on ensin pesty huolellisesti.

ETS:n puheenjohtaja Fanis Papakostas selventää, että kyseiset löydökset tehtiin ensin laboratorio-olosuhteissa, minkä jälkeen ne saivat vahvistusta myös käytännön tilanteissa.

”Tähän tulokseen tultiin myös muissa tutkimuksissa, joihin meillä ei ollut osuutta. Muun muassa kaksi merkittävää saksalaista tv-kanavaa esittivät ohjelmissaan toteuttaneensa samankaltaisia testejä oikeissa olosuhteissa ja mitanneensa tulokset.”

Tämänkaltaiset selvitykset ovat olleet tutkimuksen kohteena jo muutaman viimeisen vuosikymmenen ajan. Kyseinen selvitys on kuitenkin erityisen arvokas, koska siihen on sisällytetty laajempi määrä kilpailevia menetelmiä. ”Kuivauslaitteet, jotka perustuvat lämpötilan sijaan puhallettavan ilman nopeuteen, ovat nyt ensi kertaa mukana. Niiden suosio on kasvanut sitten vuonna 2008 toteutetun edellisen tutkimuksen”, sanoo kunniapuheenjohtaja Roberto Berardi. Tässäkin tapauksessa paperi otti luonnollisesti kärkisijan.

”Sen lisäksi että nämä merkittävät tutkimukset tarjoavat hyvät perustelut pehmopaperituottajien myyntiorganisaatioille ja edistävät liiketoimintaa, ne myös laajentavat näkökulmaa vastuullisuuteen. Selvitykset osoittavat, että kun käytät paperia kuivaamiseen pestyäsi kädet kunnolla, edistät samalla parhaiten elinympäristömme turvallisuutta ja puhtautta”, Papakostas sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • pakkaus

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Näkökulmia tuoteturvallisuuteen

  ​Metsä Groupin ja asiakasyritys CP Kelcon asiantuntijat kertovat näkemyksiään ratkaisevan tärkeästä tuoteturvallisuudesta. 

  Lue lisää
 • joulutähti

  /

  Perinteet kunniaan

  ​Vuodesta 1996 lähtien olemme sytyttäneet Äänekosken tehtaan ylle perinteisen joulutähden. Hyvän joulun toivotuksena loistava tähti on valaissut tehdasaluetta korkealta keittimen nosturista.

  Lue lisää
 • Longkou Ahlstrom

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Segmentoinnin taito

  Mitä löytyy satavuotisen menestystarinan ytimestä? Kaksi perinteikästä yritystä, Metsä Group ja Ahlstrom-Munksjö, joille asiakastyytyväisyys on intohimo.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää