Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

10/2018 TEKSTI: DAN RIDER, KUVAT: METSÄ GROUP

​Tässä artikkelissa kerromme, miten tärkeää Metsä Groupille on toimitusketjun vastuullisuus ja sen edistäminen. Kirjoitus on osa artikkelisarjaa, jossa tehdään tutuksi kiertotaloutta ja siihen liittyvää biotaloutta. Sarjan kahdessa jälkimmäisessä osassa käsitellään tarkemmin, miten kiertotalous näkyy etenkin Metsä Fibren toiminnassa. Aiheina ovat kierto tuotannossa ja sivuvirtojen hyödyntäminen.

Metsänhoidon käytännnöt kiertotalouden tukena

Termeistä

Aivan aluksi on syytä selittää, mitä edellä käytetyillä termeillä tarkoitetaan. Vastuullisen toimitusketjun määrittely on Metsä Fibren osalta suhteellisen helppoa: vastuullisuuden ytimessä ovat kestävä metsätalous, metsät uusiutuvana luonnonvarana sekä metsien sertifiointi ja puun alkuperän jäljitettävyys. Vaikuttaa suoraviivaiselta paperilla, mutta ei tietenkään käytännössä ole aivan yksinkertaista.

Entä mitä on kiertotalous? Kiertotaloudelle ei ole yhtä selkeää määritelmää, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan pyrkimystä pitää tuotteet, materiaalit ja resurssit sekä niihin sitoutunut arvo kierrossa mahdollisimman pitkään. Näin myös jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Kiertotalouden tiekartoissa on yleensä esitetty seitsemän erilaista hyödyntämisreittiä: raaka-aineet, tuotanto, kauppa (tai jakelu), tuotteiden käyttö, keräys, tuotteiden elinkaaren pää ja viimeisenä energian talteenotto. Kustakin seitsemästä reitistä palautuu materiaalia takaisin kiertoon esimerkiksi kierrätyksen, uudelleenjakelun tai uudelleenvalmistuksen kautta.

Biotalous puolestaan on yksi Metsä Fibren toiminnan kulmakivistä. Biotaloudella tarkoitetaan tuotantoa, jossa hyödynnetään uusiutuvia biopohjaisia luonnonvaroja sekä jalostetaan niistä ja tuotannon sivuvirroista (ja jätteistä) korkean lisäarvon tuotteita, kuten biotuotteita ja bioenergiaa. Voisi sanoa, että biotalous tuo kiertotalouteen biologisen kierron ulottuvuuden ja mahdollistaa siten kokonaisvaltaisen kiertotalouden.

Biotalous kokonaisvaltaisen kiertotalouden mahdollistajana

Toimitusketjun ymmärtäminen

”Luulen, että monille on vielä vähän vaikeaa hahmottaa, miten kiertotalous näkyy Metsä Groupin toiminnassa”, toteaa Metsä Groupin kestävän metsätalouden johtaja Jussi Ripatti. ”Jos puhutaan toimitusketjun vastuullisuudesta metsäteollisuuden näkökulmasta, vastuullisuus on yksinkertaisimmillaan sitä, että tiedetään puun alkuperä, eli missä puut ovat kasvaneet, ja se, että metsiä hoidetaan kestävästi niin metsän uudistumisen kuin ekosysteemipalvelujen osalta. Lisäksi pitää ottaa huomioon paikalliset ekologiset ja ympäristöön liittyvät arvot ja kunnioittaa niitä.”

Ekologisuus ja ympäristöystävällisyys ovat yhä tärkeämpiä. Tämä on näkynyt EU-lainsäädännön kehittymisenä ja kiristymisenä viime vuosina. Kiertotalouden kierron katsotaan alkavan, kun luonnosta otetut raaka-aineet kuljetetaan seuraavaan päämääräänsä. Kiertotalouteen myös kuuluu, että metsät uudistetaan ekologisella tavalla. Puunkorjuusta alkaa aina uudistamisprosessin seuraava vaihe.

Metsän uudistaminen osa vastuullista metsänhoitoa

Uudistaminen kuuluu kestävämpään metsänhoitoon

”Kestävään metsänhoitoon kuuluu aina metsän uudistaminen”, Ripatti jatkaa. ”Puunkorjuun tai uudistamishakkuiden jälkeen pitää varmistaa, että samalle paikalle kasvaa uusi puusto. Suomessa on metsälaki, jonka ydinsisältönä on metsän uudistamisvelvoite. Metsäviranomaiset valvovat, että uusi taimikko perustetaan  tietyn ajan kuluessa hakkuiden jälkeen.”

Ripatti tähdentää, että Metsä Group pitää velvollisuutenaan nopeuttaa uudistumisprosessia, ja syykin on selvä.

”Hoidetun metsän kiertoaika Pohjoismaissa on 60–80 vuotta, mutta metsän luonnollinen kierto voi viedä noin 200 vuotta. Metsän luonnollisen kehityksen jouduttaminen uudistamalla on siis hyvä asia myös kestävän kehityksen näkökulmasta.”

Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

Jäljitettävyys ja sertifiointi

Uudistamisen ohella myös jäljitettävyys ja sertifiointi ovat olennainen osa Metsä Groupin kestävää metsänhoitoa. Metsä Group on jo pitkään pystynyt kertomaan 100 prosentin varmuudella, mistä sen käyttämä puu on peräisin. Ripatin mukaan sertifioidun puun osuus ei vielä ole sadassa prosentissa, mutta siihen tähdätään.

”Viime vuonna (2017) 88 prosenttia käyttämästämme puusta tuli joko PEFC- tai FSC-järjestelmän mukaisesti sertifioiduista metsistä, mutta tavoitteenamme on kasvattaa sertifioidun puun osuutta vielä tästäkin. Meillä ei ole ollut sertifiointiasteen suhteen tavoiteaikataulua tai -tasoa, mutta olemme pyrkineet pitämään sertifioidun puun osuuden yli 80 prosentissa. Tuossa osuudessa on pysytty, ja nyt pohdimme tarkan tavoitetason asettamista. Nykyinen 88 prosentin sertifiointiaste on kaikkien aikojen korkein meille ja itse asiassa koko pohjoisella pallonpuoliskolla.”

”Suurin osa metsistämme Suomessa on PEFC-sertifioituja, mutta FSC-sertifioituja metsiäkin meillä on. Meille ei juuri ole merkitystä sillä, kumpia metsänhoidon kriteerejä käytetään, koska vaatimukset ovat samankaltaiset. Tunnustamme molemmat järjestelmät – molempia sertifikaatteja käytämme ja molempiin luotamme. Vertailun vuoksi voi todeta, että vain 10 prosenttia maailman metsistä on sertifioitu. Meillä vuoden 2017 prosenttiosuus oli siis 88, ja loput 12 prosenttiakin täytti tiukat kriteerit.”

Digitaalisaatiolla tehokkaamaa metsänhoitoa

Metsätkin hyötyvät digitalisaatiosta

Digitalisaatiossa tapahtunut valtava harppaus muokkaa sekin yhä enemmän Metsä Fibren kestävän metsänhoidon käytäntöjä – ja siis sitä, miten tuotamme kiertotalouden ekosysteemeihin raaka-ainetta eli korjattua puuta. Teknologian rooli on valtavan monitahoinen, mutta tiivistetysti kysymys on siitä, että järjestelmä saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti.

”Kuljetuksissa metsästä tehtaille kilometrit ovat rahaa”, toteaa Ripatti, ”joten pyrimme pitämään kuljetukset lyhyinä ja saamaan puun metsästä tehtaille mahdollisimman tehokkaasti paluurahteja hyödyntämällä. Käytössämme on erinomainen paikkatietojärjestelmä (GIS), joten pystymme siirtämään tiedot hakkuukohteista esimerkiksi suoraan hakkuukoneen tai puutavara-auton tietokoneelle. Aina ajan tasalla olevasta tietokannastamme kuljettajat saavat tietokoneelleen tiedon siitä, minkä verran puutavaraa hakkuukohteiden tienvarsivarastoissa on, samoin kuin siitä, voiko koko lastin viedä paikasta A paikkaan B. Uusi teknologia siis säästää vaivaa.”

Digitalisaatio on viime vuosina tehostanut Metsä Groupin metsäoperaatioita dramaattisesti. Esimerkiksi hakkuukohteiden kartat ovat parempia, ja entistä tarkemman metsätiedon ansiosta vaikkapa kosteikot voidaan kiertää. Metsä Groupia pidetään eturivin toimijana uuden teknologian hyödyntämisessä. Teknologiat kehittyvät edelleen, ja niiden hyödyntämiseen etsitään yhä uusia tapoja.

Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

”Metsänhoidossa käytetään nykyisin paljon huipputeknologiaa. Asiakkaamme Keski-Euroopasta ja muualtakin hämmästelevät, kun vien heidät hakkuupaikalle ja esittelen ohjaamon GIS-karttaohjelmaa. Se näyttää GPS-paikannuksen avulla koneiden sijainnin sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet, jotka pitää kiertää”, kertoo Ripatti. Kehitettävääkin on, sillä kaikkia monimuotoisuuden kannalta merkittäviä luontokohteita ei vielä ole Suomen metsissä kartoitettu. Digitalisoinnissa ei myöskään ihan vielä olla niin pitkällä, että se auttaisi valitsemaan, mitkä puut kaadetaan.”

Digitalisaatio on yhä keskeisemmässä roolissa toimitusketjun vastuullisuuden kehittämisessä, mutta kaikkea ei sen varaan voi laskea. Puuntarjonnan tai metsätalouden kestävyys riippuu myös siitä, miten metsiä hoidetaan, miten paljon hakkuita tehdään ja miten varmistetaan, etteivät yhtiöiden hakkuumäärät ylitä vuotuista kasvua – Suomessa tilanne on varsin hyvä, sillä hakkuut ovat vain noin 60–65 prosenttia puuston vuotuisesta kasvusta. Pohjimmiltaan kyse on ympäristöstä huolehtimisesta ja sen varmistamisesta, ettei metsien biodiversiteettiarvo heikkene.

Kestävä metsänhoito kiertotalouden ekosysteemissä

Marjat, sienet ja sosiaaliset arvot

Kun toimitusketju on vastuullinen ja tehokas, raaka-aine (tai biomassa) on osa biotaloutta ja myös laajempaa kiertotalouden ekosysteemiä. Tämä on Metsä Groupin metsäoperaatioiden aivan ehdoton kulmakivi. Puun sataprosenttinen jäljitettävyys, puun alkuperän tunteminen ja maailman korkeimpiin kuuluva 88 prosentin sertifiointiaste ovat Metsä Groupille selkeitä ylpeydenaiheita. Ylpeydenaihe on Ripatin mukaan sekin, että Suomessa metsäoperaatioissa otetaan huomioon kestävän kehityksen ja ympäristönäkökohtien lisäksi myös sosiaaliset arvot.

”Joku voi miettiä, miten kestävä metsänhoito näkyy metsänkasvatuksessa. Me pidämme hyvää huolta metsistämme. Teemme harvennushakkuita, huolehdimme uudistumisesta ja kunnioitamme metsäoperaatioissamme ympäristöarvoja ja sosiaalisia arvoja. Sosiaalisiin arvoihin kuuluu se, että metsään voi mennä poimimaan marjoja ja sieniä. Metsäteollisuus tuo hyvinvointia koko yhteiskunnalle. Se on todella tärkeää.”

Metsä Groupille on mielekästä yhdistää kestävään kehitykseen myös virkistysarvot ja sosiaaliset arvot. Se tuo kestävän kehityksen kulttuuria lähemmäs meitä kaikkia.

”Me suomalaiset pidämme marjastuksesta, sienestyksestä ja metsästyksestä. Ne ovat asioita, joita suomalaisen sielu kaipaa – ja myös asioita, jotka kestävässä metsänhoidossa pitää huomioida. Luonto on mutkikas kokonaisuus, ja luontoarvojen turvaamiseen tarvittavat toimet ovat sen mukaisia”, Ripatti summaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • Markku Nikkilä

  Numero 2/2017/ Metsän ääni

  Biokomposiitista kestävää kasvua

  ​Vuosittain kasvavat, runsaat metsävarat tarjoavat Suomelle erityisaseman uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan biotalouden edistäjänä. Suomalaisen Aqvacomp Oy:n ja Elastopoli Oy:n kehittämä uudenlainen yhdistelmämateriaali eli biokomposiitti on esimerkki fossiilisen öljyn ja muovin tarvetta vähentävästä ratkaisusta.

  Lue lisää
 • pakkaus

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Näkökulmia tuoteturvallisuuteen

  ​Metsä Groupin ja asiakasyritys CP Kelcon asiantuntijat kertovat näkemyksiään ratkaisevan tärkeästä tuoteturvallisuudesta. 

  Lue lisää
 • joulutähti

  /

  Perinteet kunniaan

  ​Vuodesta 1996 lähtien olemme sytyttäneet Äänekosken tehtaan ylle perinteisen joulutähden. Hyvän joulun toivotuksena loistava tähti on valaissut tehdasaluetta korkealta keittimen nosturista.

  Lue lisää
 • Longkou Ahlstrom

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Segmentoinnin taito

  Mitä löytyy satavuotisen menestystarinan ytimestä? Kaksi perinteikästä yritystä, Metsä Group ja Ahlstrom-Munksjö, joille asiakastyytyväisyys on intohimo.

  Lue lisää
 • biotuotetehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Maailmanluokan biotuotetehdas

  ​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

  Lue lisää
 • Talvinen metsä

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Biotaloutta vauhdittamassa

  ​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Metsä

  Numero 2/2017/ Markkinat

  Euroopan metsävaltio

  ​Katsaus Suomen ainutlaatuisen menestyksekkään metsäsuhteen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Suomen kestävä ja organisoitunut metsätalous sekä Aasian kasvava kysyntä tarjoavat Metsä Fibrelle otolliset tulevaisuudennäkymät.

  Lue lisää
 • SkinCare 2.0

  Numero 2/2017/ Kumppanit

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta: GreenDoer

  ​Metsä Fibren kiinalainen kumppani GreenDoer on johtava uuden sukupolven vastuullisten kuluttajapakkausten toimittaja. Yli 20 vuotta alalla toiminut yritys on kehittänyt muotoon valettujen kuitutuotteiden valmistamiseen käytettävää innovatiivista 3D-muotoiluteknologiaa.

  Lue lisää
 • biotuotetehtaan vihkijäiset

  Numero 2/2017/

  Biotuotetehdas vihittiin käyttöön

  ​Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehtaan 18. lokakuuta 2017. Metsä Groupin pääjohtajan Kari Jordanin isännöimän vihkiäistilaisuuden vieraiden joukossa oli muun muassa kansallisia päättäjiä, Äänekosken kaupungin edustajia ja lukuisia biotuotetehdasprojektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita.

  Lue lisää
 • Äänekosken vanha tehdas

  Numero 2/2017/ Vastuullisuus

  Äänekosken vanhan tehtaan rakenteet kiertoon

  ​Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen myötä vanha sellutehdas ajettiin alas, ja sen purku on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella.

  Lue lisää
 • Camilla Wikström

  Numero 2/2017/

  Avoimet ovet biotuotetehtaalla

  ​Yleisö oli tervetullut tutustumaan Metsä Fibren biotuotetehtaaseen 21. lokakuuta 2017 järjestetyssä Avoimet ovet -tapahtumassa. Päivän aikana noin 2500 vierasta sekä Äänekosken seudulta että kauempaakin Suomesta tutustui vasta vihittyyn tehtaaseen.

  Lue lisää
 • Nainen tabletilla

  Numero 2/2017/

  Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

  ​Kuluneen kesän aikana toteutettiin jälleen vuosittainen Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely haastattelemalla selluasiakkaita eri markkina-alueilla. Asteikolla neljästä kymmeneen arvioitu asiakastyytyväisyyden kokonaistaso, 8,61, pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

  Lue lisää
 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  / Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää