​​

           

Vähennämme ympäristövaikutuksiamme

Metsä Fibrelle kestävä kehitys on osa päivittäistä toimintaa. Yhtiölle on tärkeää käyttää energiaa ja luonnonvaroja tehokkaasti ja pitää ympäristövaikutukset pieninä. Olemme jokainen vastuussa toimintamme vaikutuksista ympäristöömme.

Kierrätämme prosessikemikaalit ja veden niin pitkälti kuin mahdollista. Jäteveden puhdistamme aktiivilietelaitoksissa. Sellutehtaiden hajukaasut poltetaan.

Ympäristötehokkuus on jatkuvaa kehitystyötä

Huolehdimme tehtaidemme ympäristötehokkuudesta investoinneilla ja jatkuvalla kehitystyöllä. Metsä Fibren merkittävin investointi vuonna 2014 oli Joutsenon tehtaan hakesiilon, sen hönkien käsittelyjärjestelmän ja soodakattilan pohjan ja ilmanjaon uusiminen. Uusi hakesiilo paransi tehtaan käyntivarmuutta, ja hakesiilon hönkien käsittelyjärjestelmä ja polttoon ohjaaminen pienensivät hajupäästöjä merkittävästi. Soodakattilan ilmanjaon uusiminen vähensi typpioksidipäästöjä.

Kemin tehtaalla paransimme kaustisoinnin laimeiden hajukaasujen keräilyä ja käsittelyä. Sen ansiosta meesauunin poltonhallinta on parantanut ja rikkipäästöt laskeneet.

Rauman tehtaalla investoitiin vuonna 2015 hajukaasukattilaan, jolla lisättiin hajukaasujen käsittelyn kapasiteettia. Investoinnilla minimoitiin hajupäästöt ympäristöön erityisesti tehtaan häiriötilanteissa sekä alas- ja ylösajotilanteissa ohjaamalla hajukaasut tehokkaaseen käsittelyyn.

Tuotantoa vähemmällä vedenkulutuksella

Metsä Fibressä olemme systemaattisesti vähentäneet vedenkäyttöä kaikilla tehtailla. Erityisesti Kemin vesilaitos on tehostanut sisäisten vesijakeiden hyödyntämistä. Tehtaan energiatehokkuus on parantunut, kun lämpimiä vesijakeita on voitu hyödyntää tuoreveden valmistuksessa.

Pienemmän vedenkulutuksen myötä tehtaiden energiatehokkuus on parantunut, koska vettä ei tarvitse pumpata entisiä määriä. Myös biologisten puhdistamoiden toiminta paranee, kun jätevedet viipyvät niissä kauemmin.

Kaikkien tehtaiden kuormitus vesistöön oli lupaehtojen mukaista, ja yhtiön jäteveden kemiallinen hapenkulutus vesistöön (COD) laski.

Ilmapäästöt tiukassa seurannassa

Tehtaiden ilmaan johdettavat päästöt ovat normaalitilanteessa vuositasolla alle maksimi BAT-tason. Yksittäiset ilmapäästöjen luparajanylitykset ovat olleet tehtaiden haasteena. Tehtaiden laimeiden ja väkevien hajukaasujen käsittelyasteet ovat normaalikäynnin aikana hyvät.

Kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrää on Metsä Fibressä pystytty vähentämään hyödyntämällä syntyviä jätteitä muun muassa maanrakennuksessa kaatopaikkojen sulkemisten yhteydessä.

Fossiiliset CO2-päästöt

Fossiiliset CO2-päästöt (1 000 tonnia)
2011 244307
2012 233553
2013 222604
2014 190356
2015 244376
2016 240288
2017 210362

Jäteveden kokonaisvirtaama

m³/sellutonni

Jäteveden kokonaisvirtaama
2011 29.5
2012 27.5
2013 26.4
2014 25.9
2015 24.9
2016 25.3
2017 26.3

Kaatopaikkajätteen määrä

kg/sellutonni. märkä

Kaatopaikkajätteen määrä
2011 21.2
2012 27.9
2013 16.1
2014 14.6
2015 12.3
2016 19.7
2017 18.2

Jäteveden kemiallinen hapenkulutus (cod)

kg/sellutonni

COD-päästöt (kg/sellutonni)
2011 12.2
2012 12.1
2013 12.7
2014 11.6
2015 11.3
2016 11.8
2017 11.6