Hyvä ympäristö-suorituskykyVarmistamme hyvän ympäristösuorituskyvyn suunnitelmallisilla, elinkaarimallin mukaisilla investoinneilla sekä huolehtimalla tehtaiden häiriöttömästä käynnistä. Käytämme parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Teknisissä ratkaisuissa ja laitevalinnoissa huomioidaan ympäristövaikutusten minimoiminen sekä materiaali- ja energiatehokkuus.

Tekemässämme päivittäisessä työssä tavoitteenamme on entistä paremmalla ennakoivalla ympäristötyöllä minimoida toimintamme ympäristövaikutukset. Huolehdimme tehtaiden korkeasta käytettävyydestä ja mittausten luotettavuudesta sekä puutumme poikkeustilanteisiin jo ennen kuin niistä aiheutuu poikkeavaa kuormitusta. Olemme kartoittaneet sellutehtailla ja sahoilla toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit ja laatineet ennaltavarautumissuunnitelman niiden hallintaan.

Poikkeamat ympäristösuorituskyvyssä tutkitaan ja korjaavat toimenpiteet määritellään vastaisen varalle. Hyvällä ympäristösuorituskyvyllämme tuomme lisäarvoa ja kilpailuetua myös asiakkaillemme.

Kehittämässämme biotuotetehdaskonseptissa sellutehtaan ympäristövaikutuksia on alennettu merkittävästi. Energiatehokkuus, alhainen vedenkulutus ja päästöjen minimoiminen ovat olleet Äänekosken biotuotetehtaan laitteiden keskeisiä kriteereitä. Vaikka uuden biotuotetehtaan tuotantokapasiteetti on liki kolminkertainen Äänekosken aiempaan tehtaaseen verrattuna, ovat rikki- ja hiukkaspäästöt selvästi aiempaa alemmalla tasolla. Polttoaineratkaisuiden ansiosta sellunvalmistuksesta ei synny lainkaan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä, ja kuormitus vesistöön edustaa parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaista tasoa. Tämä on yksi esimerkki halustamme uudistua ja huomioida kestävän kehityksen teemat toimintamme kehittämisessä.


Uusiutuvaa energiaa sellutuotannon sivuvirroista

Values guide Metsä Group's operations
Sellunvalmistuksen yhteydessä syntyy merkittävä osa Suomen uusiutuvasta energiasta, kun puuaineksesta ja keittokemikaaleista muodostuva musta lipeä poltetaan soodakattilassa. Samalla selluprosessissa käytetyt keittokemikaalit muutetaan uudelleen hyödynnettävään muotoon.

Metsä Fibren tehtaiden sähköenergian omavaraisuusaste on yhteensä 166 % (2020), ja olemme merkittävä biosähkön tuottaja.Bioenergiaa riittää oman tuotannon lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille. Vuonna 2020 tuotimme 8 %Suomessa uusiutuvista energialähteistä tuotetusta sähköstä ja uusiutuvasta energiasta osuutemme oli 12%.

Bioenergian osuuden lisäämisen rinnalla keskitymme energiatehokkuuteen. Tuotantolaitostemme energiatehokkuuden parantamisella on keskeinen osa tuotantoon kohdistuvissa investoinneissamme.