Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön

​Biotaloudesta ja kiertotaloudesta puhutaan nykyään paljon, mutta termin ero voi edelleen olla epäselvä. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas on malliesimerkki biotalouden liiketoiminnallisesta ekosysteemistä.

8/2020

​Biotalous ja kiertotalous täydentävät toisiaan, mutta niiden lähestymistapa on erilainen. Yhteistä konsepteille on se, että molempien perustana on resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Molemmissa pyritään vähentämään fossiilisten energialähteiden käyttöä ja lisäämään jätteiden ja sivuvirtojen arvoa raaka-aineena.


  • Biotalous käyttää ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja. Se pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä luomalla uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Esimerkiksi biopohjaisten luonnonvarojen ja ympäristöä säästävän puhtaan teknologian käyttö sekä materiaalien tehokas kierrätys on ominaista biotaloudelle.
  • Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti uutta tavaraa, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaa kierrättämiseen, jakamiseen ja vuokraamiseen. Sen toimintamalleihin kuuluvat muun muassa korjaaminen, uudelleenkäyttö, jakaminen, kierrätys, liisaus sekä tuote- ja palvelusuunnittelu, joka tähtää jätteen ja hukan minimointiin. Kiertotalouden teollisissa symbiooseissa useamman yrityksen muodostamat kokonaisuudet tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen yrityksen jäte tai tuotannon sivuvirta voi esimerkiksi olla toisen yrityksen raaka-ainetta.

Biotalous voi olla osa kiertotaloutta

Monimutkaiseksi termien ymmärtämisen voi tehdä se, että biotalous on osa kiertotaloutta, mutta kaikki biotalous ei silti ole kiertotaloutta. Biotalouden osa-alueista esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen on osa kiertotaloutta. Samoin raaka-aineiden hyödyntäminen tavanomaista korkea-arvoisemmissa, neitseellisiä raaka-aineita korvaavissa, pitkäikäisissä ja hiiltä sitovissa tuotteissa, kuten puupohjaisissa tekstiileissä ja biokomposiiteissa, on osa kiertotaloutta.

Metsäteollisuudessa puhutaan nykyisin myös kiertobiotaloudesta, koska monissa prosesseissa ja toiminnoissa resurssit kiertävät. Metsäteollisuus ylipäänsä perustuu kiertoihin.

"Biotalous on mielestäni terminä selkeä, koska sana "bio" viittaa johonkin uusiutuvaan. Kun yksi puu kaadetaan osana metsäteollisuutta, sen tilalle istutetaan neljä uutta. Uusiutuvuus on luonnon omaa kiertotaloutta", sanoo Metsä Fibren liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Kaija Pehu-Lehtonen.

kuva-2897__web.jpgÄänekosken biotuotetehdas on malliesimerkki biotaloudesta

Biotalouden resurssien kierrosta prosesseissa ja toiminnoissa saa erityisen hyvän käsityksen, kun tarkastelee esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaan toimintaa sekä merkitystä biotaloudessa. Sen ytimenä on tehokas sellutehdas, jota tehtaan ympärillä oleva, erilaisia biotuotteita valmistava yritysverkosto laajentaa entisestään.

 "Biotuotetehdas on malliesimerkki biotalouden liiketoiminnallisesta ekosysteemistä. Biotuotetehdaskonseptin perusidea on, että uusiutuva puuraaka-aine hyödynnetään sataprosenttisesti ja tuotannon sivuvirrat tehokkaasti selluna ja muina biotuotteina. Niillä taas voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita", sanoo Äänekosken biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen.

Biotalouden mukaisesti Äänekosken biotuotetehtaan sivuvirroista, joista ei pystytä jalostamaan uusia tuotteita, tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Tehdas tuottaa bioenergiaa selkeästi enemmän verrattuna perinteiseen sellutehtaaseen ja eikä se käytä selluntuotannossaan fossiilisia polttoaineita.

Biotuotteilla on valtava potentiaali tulevaisuudessa

Metsä Group valmistaa pohjoisen metsien uusiutuvasta puusta tuotteita, jotka korvaavat fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.

"Meillä on kestävistä lähteistä hankittu raaka-aine ja tuotannossa pitkälle viety suljettu kierto sekä kemikaalien että veden osalta", sanoo Pehu-Lehtonen. "Käytämme energiaa, vettä, materiaaleja ja kemikaaleja hyvin tehokkaasti. Voidaan puhua suljetusta kierrosta tai kierrätyksestä, saman asian voi sanoa monella tavalla. Tämä on ollut meillä arkipäivää jo pitkään, metsäteollisuuden prosesseissa kiertoa on ollut jo vuosia ennen bio- ja kiertotalous-termien lanseeraamista."

"Uusissa biotuotteissa on merkittäviä mahdollisuuksia tulevaisuudessa", sanoo Poikolainen. 

"Metsä Fibre tutkii useita uusia tuotteita ja tuotepolkuja, jotka etenevät vaiheittain. Merkittävässä roolissa ovat verkostot ja yhteistyökumppanit."

Lue lisäksi, miten kiertotalous näkyy osana Metsä Fibren toimintaa sekä miten kestävä biotalous mahdollistaa kiertotalouden. 

Lue lisääartikkeleja