Ennakoiva ympäristötyö on riskien tunnistamista ja nopeaa reagointia 

​Ennakoiva ympäristötyö kuuluu tiiviisti Metsä Fibren sellutehtaiden ja sahojen jokapäiväiseen toimintaan. Jokainen työntekijä osallistuu ympäristövaikutusten pienentämiseen.

5/2021

​Ympäristövaikutuksia minimoidaan Metsä Fibren sellutehtailla ja sahoilla systemaattisesti. 

”Aktiivisella ennakoivalla ympäristötyöllä pyrimme minimoimaan ympäristövaikutukset ja varmistamme, että tunnemme toimintaamme liittyvät ympäristöriskit ja olemme varautuneet niihin ennakolta”, kertoo Metsä Groupin ympäristöpäällikkö Anna Riikka Nickull.

Sellutehtailla ja sahoilla tehdään jatkuvasti aktiivista ympäristösuorituskyvyn seurantaa, havainnointia ja raportointia. Ennakoivassa ympäristötyössä kyse on tehtaiden sujuvasta toiminnasta ja yhteisten toimintatapojen noudattamisesta sekä aktiivisesta puuttumisesta mahdollisiin poikkeamiin. 

Toiminnalle on asetettu tehdas- ja sahakohtaiset tavoitteet, joilla tuetaan ennakoivan ympäristötyön toteutumista. Kun riskin paikkoja tai poikkeamia tunnistetaan, niihin reagoidaan heti ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. 

Nickull kertoo, että vastuullisuus näkyy kaikessa Metsä Fibren toiminnassa.

”Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää hallita toiminnasta aiheutuva kuormitus, vähentää päästöjä entisestään ja näin minimoida ympäristövaikutukset.”

Jokainen työntekijä tekee ympäristöhavaintoja

Olennaista on taata tuotantolaitosten sujuvat tuotantoprosessit ja huolehtia toiminnan jatkuvuudesta.

”Ympäristöasiat toteutuvat parhaiten, kun tehtaat ja sahat toimivat ilman poikkeustilanteita. Myös kunnossapito ja suunnitelmallisesti toteutetut investoinnit ovat erittäin tärkeitä tekijöitä”, kertoo Metsä Fibren kestävän kehityksen päällikkö Marko Ruottinen. Investoinneissa panostetaan uuteen, ympäristötehokkaaseen teknologiaan, jonka avulla esimerkiksi päästöjä voidaan pienentää.¨

”Hyvän ympäristösuorituskyvyn varmistamiseksi teemme jatkuvaa ennakoivaa työtä. Käytännössä tämä tarkoittaa ympäristöhavaintoja, ympäristövartteja, riskiarviointeja ja ympäristötutkintoja”, Ruottinen sanoo. 

Ympäristöhavaintojen tekeminen kuuluu jokaisen työntekijän työnkuvaan. Havainnot kirjataan yhteiseen järjestelmään, jolloin poikkeama tai parannus tulee tiedoksi kaikille. Havainnot käydään tehtailla ja sahoilla lävitse päivittäin ja varmistetaan, että muutoksiin ja poikkeamiin tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. 

Nickull kertoo, että järjestelmään kirjataan myös positiivisia ympäristöhavaintoja. Ne ovat hyväksi havaittuja käytäntöjä, joista voi olla hyötyä myös muilla paikkakunnilla sijaitseville sahoille ja tehtaille. 

Päästöjä ja ympäristövaikutuksia seurataan tarkasti

Jokaisella Metsä Fibren tuotantolaitoksella on ajan tasalla olevat ympäristöriskikartoitukset. Tehtailla ja sahoilla syntyviä päästöjä ja vaikutuksia seurataan, mitataan ja raportoidaan laajasti. 

Toiminnasta aiheutuville päästöille on määritetty sitovien raja-arvojen lisäksi vaativampia sisäisiä tavoitteita. Ennakoivalla ympäristötyöllä varmistetaan näiden tavoitteiden ja luparajojen mukaisen toiminnan toteutuminen.

Avoin raportointi, yhteistyö ja luotettavuus ovat asioita, joiden avulla halutaan erottautua kilpailijoista. Esimerkiksi vuosiraporteissa kerrotaan tarkasti tehdaskohtaiset päästöluvut.

”Tärkeää on myös ympäristötiedottaminen ja omalle henkilöstölle pidettävä koulutus, joiden avulla ympäristöasioiden tärkeyttä korostetaan ja varmistetaan, että ympäristöasiat ovat osa meidän kaikkien jokapäiväistä tekemistä”, Ruottinen kertoo.Poikkeustapauksista viestitään ja niitä harjoitellaan

Viestintä on niin ikään osa ennakoivaa ympäristötyötä. Paikallisia sidosryhmiä tiedotetaan esimerkiksi sellutehtaiden vuosihuoltoseisokeista, jotta tehtaan alas- tai ylösajo ovat tiedossa jo ennalta. Tavoitteena on, että toiminnasta ei aiheudu häiriötä tai haittoja naapurustolle.

Ennakointiin kuuluvat myös pelastussuunnitelmat: jos jotain yllättävää sattuu, on jokaisen tiedettävä, miten toimia. Tuotantolaitoksilla järjestetään säännöllisesti pelastusharjoituksia paikallisten viranomaisten, pelastuslaitosten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. 


Lue lisääartikkeleja