Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.
                       

Mahdollisia maailmoja

​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

2/2019 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: SAMPO KORHONEN JA TUOMAS HARJUMAASKOLA

Antti Kiljunen nimitettiin Metsä Fibren talousjohtajaksi 14.1.2019 alkaen. Hän on työskennellyt yhtiössä reilun vuosikymmenen ajan useissa taloushallintoon ja strategiaan liittyvissä tehtävissä. Hän kertoo aiemman tehtävänsä strategiajohtajana olleen osa Metsä Fibren laajempaa panostusta strategiatyöhön. Vuoteen 2025 ulottuvan strategisen tähtäimen mukaisesti se haluaa olla maailman paras ja kannattavin pohjoisesta puuraaka-aineesta arvokkaita biotuotteita valmistava yritys.

Eräs tapa testata yrityksen strategiaa on arvioida sitä suhteessa erilaisiin skenaarioihin eli mahdollisiin, uskottaviin tulevaisuuksiin. Käsitteelliset toimintaympäristöt auttavat valmistautumaan yllätyksiin sekä luomaan strategian vaihtoehtoisissa maailmoissa menestymiseksi. Kansainvälisten suhteiden konsulttitoimisto Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä oli mukana toteuttamassa vuosina 2017–2018 skenaariohanketta yhdessä 16 pohjoismaisen yrityksen kanssa. Projektissa arvioitiin vaihtoehtoja globaalin toimintaympäristön kehitykselle vuosille 2021–2026.

”Määrittelimme aluksi tarkasteltavat akselit globalisaation, markkinoiden vahvuuden ja kaupan vapauden sekä instituutioiden aseman ja regulaation määrän mukaan. Näiden tekijöiden muodostamaan nelikenttään asetimme hankkeen perusteella syntyneet perusskenaariot, jotka nimesimme Xin maailmaksi, Kybermaailmaksi, Sotarummuksi ja Downshift-skenaarioksi”, Penttilä kertoo.Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

EPÄVARMUUDEN AIKAKAUSI

Xin maailma -skenaariossa Kiina ottaa Penttilän mukaan Yhdysvaltojen aseman ikään kuin maailman napana, ja Kiinasta tulee EU:n tärkein kumppani. Yhteisen euraasialaisen infrastruktuurin rakentamiseen tähtäävä Kiinan valtion Belt and Road -hanke etenee, samalla kun kansainväliset instituutiot ja sopimukset ohjaavat taloutta ja politiikkaa. Globalisaatio ja vapaakauppa etenee myös Kybermaailma-skenaariossa, joskin teknologiavetoisesti, jolloin suuryritykset kuten Facebook, Google ja Amazon hallitsevat markkinoita. Valtioiden aika on ohitse, kun yritykset ja kaupungit ottavat niiden paikan.

Globalisaatio sen sijaan taantuu Sotarumpu-skenaarion maailmassa, jolloin kauppa- ja hybridisodat ovat arkipäivää. Venäjä ja Eurooppa asettuvat vastapuolille tilanteessa, jossa kolme P:tä – protektionismi, populismi ja patriotismi – ovat vallalla. Arvojen muutos voi toisaalta johtaa myös Downshift-skenaarioon, jossa talouskasvu ei enää ole ensisijainen tavoite. Luottamus politiikkaan ja instituutioihin on mennyttä, ja paikallinen kiertotalous korvaa kansainvälisen kaupan. Uusi heimoutuminen korvaa kansallisvaltiot, markkinat pirstaloituvat ja EU hajaantuu.

”Äärimmilleen vietynä kukin näistä skenaarioista johtaa maailmaa varsin erilaisiin suuntiin. Pitää kuitenkin huomioida, että kaikki tilanteet ovat jo nyt jollain tavalla läsnä, ja kysymys on enemmänkin siitä, tuleeko jostain niin dominoiva, että toimimme jatkossa sen logiikan mukaisesti”, Penttilä huomauttaa.

VAPAAKAUPPA JA VASTUULLISUUS VAUHDITTAJINA

Esitettyihin skenaarioihin peilaten Kiljunen arvioi, että Metsä Fibren kannalta edullisinta olisi, jos Kiina ja EU onnistuvat luomaan hyvät keskinäiset suhteet. Globaaleilla markkinoilla toimivan yrityksen tuotteen kysyntä kasvaa tasaisesti etenkin Kiinassa. Vapaakaupan jatkuminen on kaikkinensa tärkeää perinteisen vientiteollisuuden kannalta.

”Nähdäkseni myös Downshift-skenaarioon sisältyvä arvomaailman muutos näkyy jatkossa vahvasti meidän alallamme. Nykyiset mille-niaalit muuttavat ajatusmalleja niin työntekijöinä kuin kuluttajina. Erityisesti vastuullisuuteen liittyvien arvojen korostuminen myös Aasian suunnalla tarjoaa meille selkeää kilpailuetua ja mahdollisuuksia auttaa asiakkaitamme viestimään vastuullisuusasioista edelleen omille asiakkailleen”, Kiljunen sanoo.

Tulevaisuuden uhkakuvana sellubisneksen kannalta Kiljunen näkee lähinnä puunkäytön vastuullisuuden kyseenalaistamisen ja aiheesta yksipuolisin perustein käytävän keskustelun. Hänestä on jatkossakin tärkeää argumentoida, kuinka metsien talouskäyttö ja ympäristöarvot eivät suinkaan sulje toisiaan pois vaan kulkevat käsi kädessä. Hyvin hoidettu metsä sitoo hiiltä kaikkein tehokkaimmin.

”Emme myöskään voi tietää, miten kestävää Kiinan talouskasvu on. Mahdollinen GDP:n notkahduskaan ei tosin välittömästi vaikuttaisi sellun kaltaisen kulutustuotteen kysyntään. Olemme silti pyrkineet osaltaan pienentämään riskiä hajauttamalla Kiinassa asiakaskuntaamme, ja myös säilyttämään nykyisen vahvan markkina-asemamme Euroopassa”, Kiljunen sanoo.Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

TEKNOLOGIAN MONET MAHDOLLISUUDET

Liiketoiminnan riskiä pienentää lisäksi Metsä Fibren portfolion laajentaminen yhä useampiin biotuotteisiin. Tehtaiden ympärille kasvavat ekosysteemit sopivat paikallisina innovaatiokeskittyminä hyvin yhteen Kybermaailma-skenaarion kuvaaman teknologiavetoisen maailman kanssa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen näkökulmasta Suomen metsäteollisuus onkin Kiljusen näkemyksen mukaan varsin vahvoilla.

”Olemme olleet edelläkävijöitä myös digitaalisuuden hyödyntämisessä liiketoimintaprosessiemme eri vaiheissa. Tietoa on paljon, ja meidän pitää pystyä soveltamaan kerättävää dataa jatkossa entistä paremmin tehokkuuden parantamiseksi ja asiakaskokemuksen vahvistamiseksi.”

Kybermaailmassa voidaan toisaalta Penttilän mukaan kokea suuryritysten valta uhkaavana, koska jättipelurit voisivat halutessaan vallata kokonaan uusia toimialoja. Kiljusen mielestä tätä vaaraa ei selluteollisuudessa ole.

”Ainakin puun saatavuus ja toimivan hankintaorganisaation rakentaminen on alalle tulon haaste. Voisimme päinvastoin jopa visioida, josko Amazonin kaltaista globaalia toimijaa pystyttäisiin hyödyntämään sellu- ja sahatavaralogistiikassa. Me voisimme olla tässä mielessä enemmänkin mahdollisuus muille”, Kiljunen päättää.

​Pohjoinen sijainti kilpailuetunaAntti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

Valtaosa Metsä Fibren käyttämästä puuraaka-aineesta tulee konsernin emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan noin 103 000 jäseneltä, jotka omistavat suunnilleen puolet Suomen yksityismetsistä.

”Kilpailijoistamme erottuva omistajatausta antaa meille selkeää etua puunhankinnassa vahvistamalla toiminnan pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta”, sanoo Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä.

Hänen mukaansa yhtiön erikoistuminen pitkäkuituiseen selluun tarkoittaa, että raaka-ainepohja on maantieteellisesti suhteellisen rajattu ja keskittyy lähinnä Suomeen ja maan lähialueille, Venäjälle sekä Pohjois-Amerikkaan. Suomen ja Itämeren alueen tilanne on hänestä raaka-aineen kannalta pitkälläkin tähtäimellä kilpailukykyinen.

”Trooppisissa maissa lyhytkuituinen puu kasvaa tietysti paljon nopeammin, mutta toistaiseksi pitkäkuituista massaa tarvitaan nykyteknologialla toimittaessa lähes kaikissa sellu-pohjaisissa tuotteissa”, Mäntylä muistuttaa.

Globaalisti tilannetta tarkasteltaessa Mäntylä arvioi, että tulevaisuudessa sellua tuotetaan entistä enemmän lähellä raaka-aineen lähdettä.

”Tätä kehitystä vahvistaa osaltaan, että energian hinta ja kuljetuskustannukset ovat todennäköisesti nousussa. Sellu on se tuotantoketjun osa, jota on helpointa ja kannattavinta kuljettaa, kun taas lopputuotteet kannattaa tehdä lähempänä markkinoita.”

Suomen ja Metsä Fibren etuina ovat pohjoiseen ilmastoon sopivan, hyvälaatuisen raaka-aineen lisäksi myös vakaat taloudelliset olosuhteet sekä kestävän metsähoidon pitkät perinteet.

”Vastuullisuuskysymykset korostuvat jatkossa yhä enemmän, ja me pystymme osoittamaan esimerkiksi sertifioinneilla, että toimintamme täyttää niin ekologisen, taloudellisen kuin sosiaalisen kestävyyden kriteerit erinomaisesti. Myös globaalin ilmaston kannalta on varmasti paras vaihtoehto, että vastaamme kasvavaan kysyntään tuottamalla sellua kestävin menetelmin täällä Pohjolassa”, Mäntylä muistuttaa.

Aiheeseen liittyvätartikkelit

 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  3/2019/ Metsä Fibre

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  3/2019/ Metsä Fibre

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  3/2019/ Metsä Fibre

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

  Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

  ​Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää