Tavoitteena vastuullinen toimitusketju

​Metsä Fibren tavoitteena on, että kaikki sen toimittajat toimivat Metsä Groupissa yhteisesti asetettujen ympäristö-, sosiaalisten ja taloudellisten vastuullisuusvaatimusten mukaisesti vuoteen 2030 mennessä.

2/2021

Toimittajien vastuullisuutta varmistetaan sitouttamalla heidät Toimittajien eettisiin toimintaperiaatteisiin (Supplier Code of Conduct) sekä arvioimalla ja auditoimalla toimittajia. ​Toimittajien eettiset toimintaperiaatteet uudistettiin vuoden 2020 aikana ja uudistetut periaatteet otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta kaikissa uusissa hankintasopimuksissa.

Metsä Fibressä 95 % vuonna 2020 tehdyistä hankinnoista tehtiin toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Toimittajien eettisiä toimintaperiaatteita ja 63 % hankinnoista tehtiin toimittajilta, joiden vastuullisuutta on arvioitu toimittajien itsearviointikyselyiden avulla.

Metsä Groupin kaikki liiketoiminnot toimivat yhteistyössä toimittajien kanssa, jotka jakavat konsernin arvot. Sitouttamalla tavaran- ja palveluntoimittajat toimittajien eettisiin toimintaperiaatteisiin pyritään hallitsemaan ja minimoimaan esimerkiksi korruption, lapsityövoiman käytön tai ihmisoikeusloukkauksen riskiä.

Säännölliset arvioinnit ja auditoinnit

Kestävän kehityksen kriteerit ovat myös osa säännöllisesti tehtyjä toimittajien auditointeja. Toimittajien arviointi- ja auditointiprosessi uudistettiin vuonna 2020 ja uudistettu prosessi otetaan käyttöön 2021.

Myös logistiikasta huolehtii laaja kumppaniverkosto, jonka odotetaan toiminnassaan sitoutuneen siihen, että turvallisuus, riskienhallinta, ympäristövaikutusten minimointi, hyvät johtamiskäytännöt ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Raaka-aineista eniten kuljetetaan puuta. Muita merkittäviä kuljetettavia tuoteryhmiä ovat sellun- ja paperinvalmistuksessa käytettävät kemikaalit ja täyteaineet, pigmentit sekä valmiit puu-, kartonki- ja paperituotteet. Kuljetusten haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään tehokkaalla reittisuunnittelulla, minimoimalla kuljetusmatkoja ja parantamalla toimintamalleja ja -ohjeita.

Vastuulliset hankinnat keskitetysti 

Metsä Group tekee tiivistä yhteistyötä puuntoimittajien ja korjuuyrittäjien kanssa ja edistää kestävää metsätaloutta sidosryhmäyhteistyöllä ja koulutuksin. Puun lisäksi Metsä Group hankkii keskitetysti muun muassa kuituja, kemikaaleja ja muita materiaaleja sekä koneita, tarvikkeita ja palveluita. Hankinnat tehdään paikallisesti aina, kun se on mahdollista.

Esimerkiksi vuonna 2020 Metsä Fibren hankinnoista 98 % niiden arvolla mitattuna, poisluettuna puunhankinnat, tehtiin eurooppalaisilta toimittajilta.


SDG 8-12-17.PNG

Lue lisää 2030 kestävän kehityksen tavoitteistamme!

Lue lisää artikkeleita