Tavoitteena yhä vastuullisempi toimintakulttuuri

​Kesällä 2020 Metsä Fibressä toteutettiin osana Metsä Groupia laajamittainen eettisyysbarometri, jonka tavoitteena on saada tietoa siitä, miten henkilöstö kokee yhtiön eettisten toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) toteutuvan käytännössä. 

2/2021

​Eettisyysbarometrillä mitataan vastuullista yrityskulttuuria, joka on yksi Metsä Groupin ja kaikkien liiketoiminta-alueiden kestävän kehityksen 2030 strategisia tavoitteita. 

Barometrin tuloksena syntyy eettisyysindeksi, jonka tavoite on 100 % vuoteen 2030 mennessä.

Metsä Fibren eettisyysindeksi tässä ensimmäisen kerran toteutetussa tutkimuksessa oli 83,5 % ja vastausprosentti 61,9. Myös vastausaktiivisuudessa tavoite on 100 %.

Eettisyysbarometri osoittaa kehityskohteet

Tutkimuksen tulokset olivat yhteneväiset verrattaessa Metsä Groupin, liiketoiminta-alueiden ja konsernipalveluiden tuloksia.  Tulosten perusteella henkilöstön tietoisuus toiminnan eettisyyteen liittyvistä vaatimuksista on erittäin hyvällä tasolla ja henkilöstö kokee aiheen tärkeäksi. Lisäksi henkilöstö kokee, että yhtiössä toimitaan eettisesti oikein.

Tulosten valossa kehitettävää löytyy henkilöjohtamisen osa-alueilla sekä henkilöstön yhdenvertaisessa kohtelussa ja kulttuurissa, jossa epäeettisestä toiminnasta uskalletaan ilmoittaa ja epäkohtiin myös puututaan.

Metsä Fibren kaikissa yksiköissä tulokset on käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa, ja tulosten perusteella yksiköissä on määritelty tarvittavat toimenpiteet yhä eettisemmän toimintakulttuurin edistämiseksi. Erityisesti kehitetään henkilöstön ja esimiesten välistä vuoropuhelua esimerkiksi lisäämällä yleistä tietoisuutta siitä, miten toiminnan epäkohdista voi ilmoittaa, ja myös päätöksenteon läpinäkyvyyttä parannetaan. Eettisyysbarometrin avulla pyritäänkin nimenomaan löytämään työyhteisöjen ja työntekijöiden toiminnan parannuskohteet. 

SDG 8.PNG

Lue lisää 2030 kestävän kehityksen tavoitteistamme!

Lue lisää artikkeleja