Kestävä selluntuotanto kiertotalouden kulmakivenä


Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

12/2018 TEKSTI: DAN RIDER, KUVAT: METSÄ GROUP

​Kiertotaloutta Metsä Fibren toiminnassa käsittelevän kolmiosaisen artikkelisarjan toisen osan aiheina ovat kestävät tuotantotavat ja kierto tuotannossa. Kiertoihin perustuvassa tuotannossa on kyse siitä, että tuotannon ekosysteemissä pyritään jatkuvasti parempaan prosessi- ja resurssitehokkuuteen. Tavoitteena on pitää resurssit kierrossa yhä pidempään kierrättämällä ja uudelleenkäyttämällä. 

Metsä Fibren toiminta perustuu pohjimmiltaan kiertoihin. Tuotteiden suunnittelussa lähtökohtana on valmistuksesta ja käytöstä syntyvän jätteen minimointi, mahdollisimman hyvä kierrätettävyys ja tuotteiden arvon säilyminen kierrossa. Metsä Fibre esimerkiksi käyttää asiakkailleen toimittamansa sellun raaka-aineena ensikuitua. Tuotteemme ovat kierrätettäviä, ja niiden sisältämä kuitu voidaan monessa tapauksessa käyttää uudelleen jopa seitsemän kertaa ennen kuin se päätyy polttoon ja tuottamaan uusiutuvaa energiaa. Kirjoissa, lehdissä ja osassa pakkauksista kuitu pysyy käytössä pitkään. Lisäksi Metsä Fibre hyödyntää ison osan tuotantonsa sivuvirroista – Äänekosken biotuotetehdas on tästä hyvä esimerkki. Erittäin ekotehokkaat prosessit yhdessä kattavan arvoketjun kanssa mahdollistavat sen, että Metsä Fibre pystyy hyödyntämään kuitupuun mahdollisimman tehokkaasti kautta tehtaan koko ekosysteemin.Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Selkeä määritelmä monisyiselle konseptille

”Kiertotalous perustuu raaka-aineiden ja tuotannon sivuvirtojen resurssitehokkaaseen käyttöön”, määrittelee Äänekosken biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen kiertotalouden. Kiertotalous toimii parhaiten teollisessa ekosysteemissä, jossa eri toimijat tuottavat erilaisia lopputuotteita.” 

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas aloitti toimintansa elokuussa 2017, ja se on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. 

”Uutta tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi paljon muitakin biotuotteita”, Poikolainen selittää. ”Se myös tuottaa bioenergiaa selkeästi enemmän verrattuna perinteiseen sellutehtaaseen ja toimii ilman fossiilisia polttoaineita. Hiilidioksidipäästöjä ei siis synny lainkaan. Nykyaikaisen tehtaan materiaali- ja resurssitehokkuus ovat maailman huippua. Tavoitteena on hyödyntää raaka-aineet ja tuotannon sivuvirrat sataprosenttisesti biotuotteiden ja bioenergian valmistuksessa.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Termit tutuiksi

Kiertotaloudesta ja biotaloudesta puhutaan nykyään paljon, mutta monille näiden kahden termin ero on jäänyt hieman epäselväksi. 

Alla avataan termien merkitystä selluntuotannon ja -käytön näkökulmasta. Kiertotaloudessa pyritään parantamaan prosessien ekotehokkuutta, tehostamaan materiaalivirtojen hyödyntämistä ja siirtymään uusiutumattoman, fossiilisen hiilen käytöstä uusiutuviin energialähteisiin. Biotaloudessa puolestaan hyödynnetään tehokkaasti uusiutuvia raaka-aineita ja sivuvirtoja ja korvataan fossiilisten raaka-aineiden käyttöä kierrätettävillä biotuotteilla. Jos sivuvirroista ei pystytä jalostamaan uusia tuotteita, niistä tuotetaan uusiutuvaa energiaa.

Biotalous ja kiertotalous täydentävät toisiaan, mutta lähestymistapa on erilainen. Yhteistä konsepteille on se, että molempien perustana on resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Molemmissa pyritään vähentämään fossiilisten energialähteiden käyttöä ja lisäämään jätteiden ja sivuvirtojen arvoa raaka-aineena.

Metsä Fibren liiketoiminnan kehittämisestä vastaavalla johtajalla Kaija Pehu-Lehtosella on terminologiaan vielä yksi selventävä näkökulma, joka valottaa asiaa etenkin Metsä Fibren toiminnan suhteen. ”Biotalous on mielestäni terminä selkeä, koska sana ”bio” viittaa johonkin uusiutuvaan. Metsäteollisuudessa puhutaan nykyisin kiertobiotaloudesta, koska monissa prosesseissa ja toiminnoissa resurssit kiertävät, ja metsäteollisuus ylipäänsä perustuu kiertoihin. Kun yksi puu kaadetaan, sen tilalle istutetaan neljä uutta. Uusiutuvuus on luonnon omaa kiertotaloutta.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Hyvä kiertoon

Resurssien kierrosta prosesseissa ja toiminnoissa saa erityisen hyvän käsityksen, kun tarkastelee biotuotetehtaan toimintaa sekä merkitystä biotaloudessa.

”Biotuotetehdas on malliesimerkki biotalouden liiketoiminnallisesta ekosysteemistä”, sanoo Poikolainen. Biotuotetehtaan ytimenä on tehokas sellutehdas, ja tehtaan ympärillä oleva, erilaisia biotuotteita valmistava yritysverkosto laajenee entisestään. Nämä yritykset valmistavat selluntuotannon sivuvirroista nykyistä korkeamman jalostusasteen biotuotteita, mikä tukee tehdaskokonaisuuden kilpailukykyä ja lisää tarjontaa kasvaville puupohjaisten biotuotteiden markkinoille.”

Poikolaisen mukaan Äänekosken tehtaalla on käynnistymisen jälkeen otettu huomattavia edistysaskelia kiertotuotannossa.

”Tehtaassa aloitettiin hiljattain tuotekaasun ja rikkihapon valmistus. Näiden lisäksi laitos tuottaa bioenergiaa ja perinteisiä biokemikaaleja, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä. Kumppaniyritys Eco Energy SF puolestaan jalostaa tehtaan jätevedenpuhdistamon lietteistä biopellettejä ja tulevaisuudessa myös biokaasua.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Biokemian tuotteet, kuten edellä mainitut mäntyöljy ja tärpätti, ovat esimerkkejä siitä, miten biotalous täydentää kiertotaloutta tuomalla uudenlaisia kemiallisia rakenneaineita, uudenlaisia prosessointitapoja sekä uusia toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia tuotteisiin. Näiden erilaisten muuttujien tueksi tarvitaan kuitenkin prosessit, jotka perustuvat suljettuun kiertoon.

”Biotuotetehtaan prosesseissa keskeistä on suljettu kierto, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi”, kertoo Poikolainen. Hajukaasuista jalostetaan rikkihappoa, jota tehdas tarvitsee muun muassa merkittävän biotuotteen, mäntyöljyn, valmistuksessa. Rikkihappolaitoksen ansiosta sulfaattipäästöt vesistöihin voidaan minimoida, ja laitos myös vähentää kemikaalien kuljetustarvetta kiskoilla ja maanteillä.”

”Meillä on kestävistä lähteistä hankittu raaka-aine ja tehtaissa – tuotannossa – pitkälle viety suljettu kierto”, lisää Pehu-Lehtonen. Kemikaalien kierto on suljettu, vesikierto on suljettu, eli tuotannossamme on koko ajan sisäisiä kiertoja. Käytämme energiaa, vettä, materiaaleja ja kemikaaleja hyvin tehokkaasti. Voidaan puhua uudelleenvalmistuksesta tai kierrätyksestä, tai suljetuista kierroista – saman asian voi sanoa monella tavalla. On paikallaan korostaa, että metsäteollisuuden prosesseissa kiertoa on ollut jo vuosia ennen kiertotalous-termin lanseeraamista.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Digitalisaatiosta tulevaisuuden tekstiilikuituihin

Kiertotuotanto edellyttää parempaa resurssi- ja prosessitehokkuutta, ja tällä osa-alueella edistystä tapahtuu yhä enenevässä määrin tehokkaiden digitaalisten työkalujen ansiosta. Käytössä on tehokkaampia tietokoneita, uudenlaisia sovelluksia ja parempia ohjelmistoja.

”Digitalisaation näkökulmasta biotuotetehtaamme on alan edelläkävijä”, toteaa Poikolainen. ”Koneiden liitettävyys on viety tehtaassa aiempaa pidemmälle. Käytössä on nyt osana huolto-ohjelmia uudet tabletit ja sovellus, joilla koneisiin saa yhteyden valvomosta ja myös suoraan kentältä. Häiriöilmoitukset voidaan tehdä sovelluksen kautta, samoin kuin huoltotöiden kuittaukset. Sovellus myös mahdollistaa tuotantoprosessin valvonnan kentältä käsin.” 

Metsä Fibrellä on kunnianhimoisia ja kiehtovia kiertotuotannon edistämiseen liittyviä kehityspolkuja, jotka perustuvat teknologian kehityksen ja oman tuotekehitystyön täysimääräiseen hyödyntämiseen. Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

”Uusissa biotuotteissa on merkittäviä mahdollisuuksia tulevaisuudessa”, sanoo Poikolainen. ”Metsä Fibre tutkii useita uusia tuotteita ja tuotepolkuja, jotka etenevät vaiheittain. Merkittävässä roolissa ovat verkostot ja yhteistyökumppanit. Mahdollisia uusia tulevaisuuden biotuotteita ovat ligniinituotteet ja selluloosapohjaiset tekstiilikuidut. Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation perustavat yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa tekstiilikuitua valmistavaan teolliseen koelaitokseen.” 

Koelaitos rakennetaan Äänekoskelle Metsä Groupin biotuotetehtaan yhteyteen, ja sen tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2019 lopussa. Koelaitoksessa käytettävä tekstiilikuitukonsepti on suoraliuotusmenetelmä, joka hyödyntää täysin uutta, sellua liuottavaa yhdistettä. Raaka-aineena käytetään Metsä Groupin valmistamaa ei-kuivattua paperisellua. Uusi menetelmä on nykyisiä tekstiilikuidun tuotantovaihtoehtoja ympäristöystävällisempi.

Metsä Fibren tavoite tulevaisuudelle on selkeä. Yhtiö aikoo jatkaa tuotannon kiertojen tehostamista ja pyrkii käyttämään kuitupuuta mahdollisimman kestäviin ja parhaan arvon antaviin käyttötarkoituksiin. Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Aiheeseen liittyvätartikkelit

 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Pienensimme hiilidioksidipäästöjämme 3230 tonnilla

  Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas vastaa tulevaisuuden korkeita kestävän kehityksen standardeja.

  Lue lisää
 • sahatavara

  3/2020/ Sahatavara

  Metsä Fibren sahatavara uuden brändi-ilmeen alle

  ​Sahatavaran suojamuoveihin aiemmin kirjattu Nordic Timber -tunnus sai väistyä. Nyt valkoisiin huppuihin on painettu mustalla fontilla Metsä ja vihreällä värillä Hirvi-logo sekä suomalaista luontoa kuvastava metsäkuosi. Samalla yhtenäistettiin sahatavaran päihin leimattavien laivausmerkkien ilme.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Sellu

  Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

  ​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren palvelut asiakkaille

  ​Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Sahatavaraa myy nyt Metsä Fibre

  Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.

  Lue lisää
 • Vanha-Pälsilä

  2/2020/ Metsä Fibre

  Kestävää metsänhoitoa sukupolvesta toiseen

  Vastuu metsänhoidosta Vanha-Pälsilän tilalla on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntijoiden avulla.


  Lue lisää
 • 2/2020/ Sellu

  FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

  ​FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista. 

  Lue lisää
 • Sun paper group

  12/2019/ Metsä Fibre

  Kiinan kartonkimarkkina murroksessa

  ​Kuluttajien kysyntä kartongin suhteen kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti, kun talous kehittyy. Tämä on hyvä uutinen Sun Paper Groupille, joka on Metsä Fibren asiakas.

  Lue lisää
 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää