Kestävä selluntuotanto kiertotalouden kulmakivenä


Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

12/2018 TEKSTI: DAN RIDER, KUVAT: METSÄ GROUP

​Kiertotaloutta Metsä Fibren toiminnassa käsittelevän kolmiosaisen artikkelisarjan toisen osan aiheina ovat kestävät tuotantotavat ja kierto tuotannossa. Kiertoihin perustuvassa tuotannossa on kyse siitä, että tuotannon ekosysteemissä pyritään jatkuvasti parempaan prosessi- ja resurssitehokkuuteen. Tavoitteena on pitää resurssit kierrossa yhä pidempään kierrättämällä ja uudelleenkäyttämällä. 

Metsä Fibren toiminta perustuu pohjimmiltaan kiertoihin. Tuotteiden suunnittelussa lähtökohtana on valmistuksesta ja käytöstä syntyvän jätteen minimointi, mahdollisimman hyvä kierrätettävyys ja tuotteiden arvon säilyminen kierrossa. Metsä Fibre esimerkiksi käyttää asiakkailleen toimittamansa sellun raaka-aineena ensikuitua. Tuotteemme ovat kierrätettäviä, ja niiden sisältämä kuitu voidaan monessa tapauksessa käyttää uudelleen jopa seitsemän kertaa ennen kuin se päätyy polttoon ja tuottamaan uusiutuvaa energiaa. Kirjoissa, lehdissä ja osassa pakkauksista kuitu pysyy käytössä pitkään. Lisäksi Metsä Fibre hyödyntää ison osan tuotantonsa sivuvirroista – Äänekosken biotuotetehdas on tästä hyvä esimerkki. Erittäin ekotehokkaat prosessit yhdessä kattavan arvoketjun kanssa mahdollistavat sen, että Metsä Fibre pystyy hyödyntämään kuitupuun mahdollisimman tehokkaasti kautta tehtaan koko ekosysteemin.Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Selkeä määritelmä monisyiselle konseptille

”Kiertotalous perustuu raaka-aineiden ja tuotannon sivuvirtojen resurssitehokkaaseen käyttöön”, määrittelee Äänekosken biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen kiertotalouden. Kiertotalous toimii parhaiten teollisessa ekosysteemissä, jossa eri toimijat tuottavat erilaisia lopputuotteita.” 

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas aloitti toimintansa elokuussa 2017, ja se on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. 

”Uutta tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi paljon muitakin biotuotteita”, Poikolainen selittää. ”Se myös tuottaa bioenergiaa selkeästi enemmän verrattuna perinteiseen sellutehtaaseen ja toimii ilman fossiilisia polttoaineita. Hiilidioksidipäästöjä ei siis synny lainkaan. Nykyaikaisen tehtaan materiaali- ja resurssitehokkuus ovat maailman huippua. Tavoitteena on hyödyntää raaka-aineet ja tuotannon sivuvirrat sataprosenttisesti biotuotteiden ja bioenergian valmistuksessa.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Termit tutuiksi

Kiertotaloudesta ja biotaloudesta puhutaan nykyään paljon, mutta monille näiden kahden termin ero on jäänyt hieman epäselväksi. 

Alla avataan termien merkitystä selluntuotannon ja -käytön näkökulmasta. Kiertotaloudessa pyritään parantamaan prosessien ekotehokkuutta, tehostamaan materiaalivirtojen hyödyntämistä ja siirtymään uusiutumattoman, fossiilisen hiilen käytöstä uusiutuviin energialähteisiin. Biotaloudessa puolestaan hyödynnetään tehokkaasti uusiutuvia raaka-aineita ja sivuvirtoja ja korvataan fossiilisten raaka-aineiden käyttöä kierrätettävillä biotuotteilla. Jos sivuvirroista ei pystytä jalostamaan uusia tuotteita, niistä tuotetaan uusiutuvaa energiaa.

Biotalous ja kiertotalous täydentävät toisiaan, mutta lähestymistapa on erilainen. Yhteistä konsepteille on se, että molempien perustana on resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Molemmissa pyritään vähentämään fossiilisten energialähteiden käyttöä ja lisäämään jätteiden ja sivuvirtojen arvoa raaka-aineena.

Metsä Fibren liiketoiminnan kehittämisestä vastaavalla johtajalla Kaija Pehu-Lehtosella on terminologiaan vielä yksi selventävä näkökulma, joka valottaa asiaa etenkin Metsä Fibren toiminnan suhteen. ”Biotalous on mielestäni terminä selkeä, koska sana ”bio” viittaa johonkin uusiutuvaan. Metsäteollisuudessa puhutaan nykyisin kiertobiotaloudesta, koska monissa prosesseissa ja toiminnoissa resurssit kiertävät, ja metsäteollisuus ylipäänsä perustuu kiertoihin. Kun yksi puu kaadetaan, sen tilalle istutetaan neljä uutta. Uusiutuvuus on luonnon omaa kiertotaloutta.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Hyvä kiertoon

Resurssien kierrosta prosesseissa ja toiminnoissa saa erityisen hyvän käsityksen, kun tarkastelee biotuotetehtaan toimintaa sekä merkitystä biotaloudessa.

”Biotuotetehdas on malliesimerkki biotalouden liiketoiminnallisesta ekosysteemistä”, sanoo Poikolainen. Biotuotetehtaan ytimenä on tehokas sellutehdas, ja tehtaan ympärillä oleva, erilaisia biotuotteita valmistava yritysverkosto laajenee entisestään. Nämä yritykset valmistavat selluntuotannon sivuvirroista nykyistä korkeamman jalostusasteen biotuotteita, mikä tukee tehdaskokonaisuuden kilpailukykyä ja lisää tarjontaa kasvaville puupohjaisten biotuotteiden markkinoille.”

Poikolaisen mukaan Äänekosken tehtaalla on käynnistymisen jälkeen otettu huomattavia edistysaskelia kiertotuotannossa.

”Tehtaassa aloitettiin hiljattain tuotekaasun ja rikkihapon valmistus. Näiden lisäksi laitos tuottaa bioenergiaa ja perinteisiä biokemikaaleja, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä. Kumppaniyritys Eco Energy SF puolestaan jalostaa tehtaan jätevedenpuhdistamon lietteistä biopellettejä ja tulevaisuudessa myös biokaasua.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Biokemian tuotteet, kuten edellä mainitut mäntyöljy ja tärpätti, ovat esimerkkejä siitä, miten biotalous täydentää kiertotaloutta tuomalla uudenlaisia kemiallisia rakenneaineita, uudenlaisia prosessointitapoja sekä uusia toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia tuotteisiin. Näiden erilaisten muuttujien tueksi tarvitaan kuitenkin prosessit, jotka perustuvat suljettuun kiertoon.

”Biotuotetehtaan prosesseissa keskeistä on suljettu kierto, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi”, kertoo Poikolainen. Hajukaasuista jalostetaan rikkihappoa, jota tehdas tarvitsee muun muassa merkittävän biotuotteen, mäntyöljyn, valmistuksessa. Rikkihappolaitoksen ansiosta sulfaattipäästöt vesistöihin voidaan minimoida, ja laitos myös vähentää kemikaalien kuljetustarvetta kiskoilla ja maanteillä.”

”Meillä on kestävistä lähteistä hankittu raaka-aine ja tehtaissa – tuotannossa – pitkälle viety suljettu kierto”, lisää Pehu-Lehtonen. Kemikaalien kierto on suljettu, vesikierto on suljettu, eli tuotannossamme on koko ajan sisäisiä kiertoja. Käytämme energiaa, vettä, materiaaleja ja kemikaaleja hyvin tehokkaasti. Voidaan puhua uudelleenvalmistuksesta tai kierrätyksestä, tai suljetuista kierroista – saman asian voi sanoa monella tavalla. On paikallaan korostaa, että metsäteollisuuden prosesseissa kiertoa on ollut jo vuosia ennen kiertotalous-termin lanseeraamista.”Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Digitalisaatiosta tulevaisuuden tekstiilikuituihin

Kiertotuotanto edellyttää parempaa resurssi- ja prosessitehokkuutta, ja tällä osa-alueella edistystä tapahtuu yhä enenevässä määrin tehokkaiden digitaalisten työkalujen ansiosta. Käytössä on tehokkaampia tietokoneita, uudenlaisia sovelluksia ja parempia ohjelmistoja.

”Digitalisaation näkökulmasta biotuotetehtaamme on alan edelläkävijä”, toteaa Poikolainen. ”Koneiden liitettävyys on viety tehtaassa aiempaa pidemmälle. Käytössä on nyt osana huolto-ohjelmia uudet tabletit ja sovellus, joilla koneisiin saa yhteyden valvomosta ja myös suoraan kentältä. Häiriöilmoitukset voidaan tehdä sovelluksen kautta, samoin kuin huoltotöiden kuittaukset. Sovellus myös mahdollistaa tuotantoprosessin valvonnan kentältä käsin.” 

Metsä Fibrellä on kunnianhimoisia ja kiehtovia kiertotuotannon edistämiseen liittyviä kehityspolkuja, jotka perustuvat teknologian kehityksen ja oman tuotekehitystyön täysimääräiseen hyödyntämiseen. Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

”Uusissa biotuotteissa on merkittäviä mahdollisuuksia tulevaisuudessa”, sanoo Poikolainen. ”Metsä Fibre tutkii useita uusia tuotteita ja tuotepolkuja, jotka etenevät vaiheittain. Merkittävässä roolissa ovat verkostot ja yhteistyökumppanit. Mahdollisia uusia tulevaisuuden biotuotteita ovat ligniinituotteet ja selluloosapohjaiset tekstiilikuidut. Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation perustavat yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa tekstiilikuitua valmistavaan teolliseen koelaitokseen.” 

Koelaitos rakennetaan Äänekoskelle Metsä Groupin biotuotetehtaan yhteyteen, ja sen tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2019 lopussa. Koelaitoksessa käytettävä tekstiilikuitukonsepti on suoraliuotusmenetelmä, joka hyödyntää täysin uutta, sellua liuottavaa yhdistettä. Raaka-aineena käytetään Metsä Groupin valmistamaa ei-kuivattua paperisellua. Uusi menetelmä on nykyisiä tekstiilikuidun tuotantovaihtoehtoja ympäristöystävällisempi.

Metsä Fibren tavoite tulevaisuudelle on selkeä. Yhtiö aikoo jatkaa tuotannon kiertojen tehostamista ja pyrkii käyttämään kuitupuuta mahdollisimman kestäviin ja parhaan arvon antaviin käyttötarkoituksiin. Biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta

Aiheeseen liittyvätartikkelit

 • Vanha metsä

  9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  3/2019/ Metsä Fibre

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  3/2019/ Metsä Fibre

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  3/2019/ Metsä Fibre

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

  Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

  ​Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää
 • Harri Vertanen keskustelee kestävästä erinomaisuudesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Kestävää erinomaisuutta

  ​Vuosi 2019 aloitettiin täydellä teholla täällä Shanghaissa, ja toivon, että vuodesta tulee hyvä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Kuten toimitusjohtajamme Ismo Nousiainen totesi Echon viime numerossa, strategianamme on kehittyä hyvästä erinomaiseksi.

  Lue lisää
 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/ Sellu

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • Metsä Fibren logistiikkaa sellulle

  2/2019/ Metsä Fibre

  Luotettavat toimitukset

  ​Metsä Fibre on noin 3,25 miljoonan tonnin vuosituotannolla maailman johtava valkaistun markkinahavusellun toimittaja. Tehokas ja luotettava logistiikka on elintärkeä osa yhtiön selluntuotantoketjua. Noin 62 prosenttia Metsä Fibren sellutuotannosta menee vientiin.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsän puolesta

  ​Vastuullisesti tuotettujen ja uusiutuvien materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaava suomalainen metsä muuntuu lukuisiksi tuotteiksi. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan viereinen Pro Nemus -vierailukeskus – jonka nimi tarkoittaa latinaksi ”metsän puolesta” – kertoo metsän monista mahdollisuuksista. Vierailukeskuksen näyttelypisteissä voi tutustua biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Sellu

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää