Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta
 
 
 

Ensimmäiset oikeasti ekologiset puupohjaiset tekstiilikuidut kehitetään Suomen ja Japanin yhteistyönä

​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

2/2019 TEKSTI: DAN RIDER, KUVAT: METSÄ GROUP

​Puu on kova, luonnollinen tuote, joka eroaa rakenteellisesti hyvin paljon puuvillan tapaisista pehmeistä kuiduista. Siksi puun jalostaminen pehmeiksi tekstiilikuiduiksi kangas- ja muun tekstiiliteollisuuden tarpeisiin on aina ollut monimutkainen ja runsaasti kemikaaleja vaativa prosessi. Puuraaka-aineesta valmistetaan ensiksi kemiallisessa kuidutusprosessissa runsaasti selluloosaa sisältävää liukosellua. Kun liukosellu on prosessoitu, kuivattu, silputtu ja puristettu, siitä muodostetaan jälleen liuos, joka puserretaan suuttimen läpi pehmeiksi, suoriksi säikeiksi. Sen jälkeen säikeet pestään ja katkotaan katkokuiduksi, ja vasta sitten niistä voidaan valmistaa kankaita ja muita tekstiilejä.

Tekstiilikuitujen valmistus on iso bisnes. Vuonna 2018 maailman yhteenlaskettu tekstiilikuitujen tuotanto oli yli 100 miljoonaa tonnia, kun mukaan luetaan polyesterin, akryylin ja nailonin kaltaiset öljypohjaiset kuidut (joiden osuus kokonaistuotannosta on noin 64 %) sekä biokuidut, kuten puuvilla, hamppu ja puusta valmistettu tekstiilikuitu. Ongelmana on, että näiden kuitujen valmistusta ei pidetä kovinkaan ympäristöystävällisenä, syntyivätpä ne esimerkiksi öljynjalostuksen sivutuotteina tai viskoosiprosessissa.

Kurkistus tulevaisuuteen antaa kuitenkin viitteitä siitä, että puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistus saattaa pian näyttäytyä ekologisesti positiivisemmassa valossa. Nykyisin uskotaan, että mittavien T&K-panostusten, innovatiivisten kemikaalien (liuottimien), suljettuun kiertoon perustuvien parannettujen valmistusmenetelmien ja uusien prosessointitekniikoiden ansiosta tulevaisuuden ekologiset, puupohjaiset tekstiilikuidut voivat merkittävästi vähentää tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

METSÄ SPRINGIN SYNTY

”Metsä Spring perustettiin toukokuussa 2018. Se on koko Metsä Groupia palveleva innovaatio-yhtiö, jonka kautta tehdään pääomasijoituksia ulkopuolisiin yrityksiin. Metsä Spring etsii periaatteessa uusia teknologioita ja liiketoimintaideoita, jotka vahvistaisivat pitkällä aikavälillä sitä liiketoimintaekosysteemiä, johon Metsä Group kuuluu. Noin 95 % kaikista lupaavista ideoista, ”prospekteista”, tulee todennäköisesti Metsä Groupin ulkopuolelta, mutta Metsä Springin ensimmäinen hanke oli sattumalta Metsä Fibren itsensä kehittämä uusi tekstiilikuitujen tuotantokonsepti. Nyt vastuu siitä on siirtynyt Metsä Springille, ja se on yhtiön ensimmäinen sijoitus”, kertoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Koelaitoksen on tarkoitus demonstroida uutta teknologiaa paperisellun muuntamiseksi ekologisiksi tekstiilikuiduiksi (yksityiskohdat ovat osittain vielä tarkoin varjeltuja liikesalaisuuksia). Koelaitos rakennetaan Äänekoskelle Metsä Groupin biotuotetehtaan viereen, ja sen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2019 lopulla.

”Jos koelaitoksesta saadaan halutut tulokset, on uskoakseni erittäin todennäköistä, että johonkin Metsä Fibren tehtaaseen integroidaan tulevaisuudessa täyden mittakaavan tehdas, joka käyttää raaka-aineenaan Metsä Fibren valmistamaa sellua”, von Weymarn sanoo.Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

TESTEJÄ TESTIEN PERÄÄN

Uusi teollinen koelaitos maksaa 40 miljoonaa euroa rakennus- ja operointikustannuksineen, ja sen kapasiteetti on 40 kiloa uuden sukupolven ekologista tekstiilikuitua tunnissa. Laitoksella pyritään osoittamaan puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistusmenetelmän toimivuus sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Mikäli konseptin toimivuus pystytään osoittamaan, voidaan myöhemmin harkita investointia suuremman mittakaavan kaupalliseen tehtaaseen.

”Konseptin toimivuuden osoittaminen ei vielä riitä”, von Weymarn jatkaa. ”Teknisten ja taloudellisten näkökohtien lisäksi toivomme myös voivamme osoittaa, että uudenlainen kuitu kiinnostaa markkinoita. Siinä työssä Itochu Corporationilla on keskeinen rooli. Vaikka kyseessä onkin olemassa olevan tuotteen korvaava ”drop-in”-tuote, se on silti uusi ja siihen liittyy uusi brändilupaus. Eli mitä asiakkaat ajattelevat siitä ja mitä he ovat valmiita siitä maksamaan?”

ISOSTI JAPANISSA

Japanilainen Itochu Corporation on mukana uudessa koelaitoksessa investoijana. ”Itochu Corporation on ollut hankkeessa mukana lähes alusta asti”, sanoo Hiroshi Morita, General Manager, Apparel Department 3. ”Roolimme on ollut tukea Metsä Groupia tekstiilikuitujen globaalien vaatimusten täyttämisessä. Metsä Group on maailman suurimpia selluntuottajia. Itochu Corporationilla puolestaan on erittäin pitkäaikaista kokemusta ja vankkaa osaamista tekstiilikuitualasta, myös nykyisistä puupohjaisista tekstiilikuiduista. Tässä valossa oli siis järkevää yhdistää voimavaramme ja vauhdittaa kehitystä yhteisellä investoinnilla.”

Itochu Corporation käy kauppaa erilaisilla, eri puolilta maailmaa tulevilla tekstiilikuiduilla. Yhtiö päätti hiljattain lisätä toimintaansa kestävän kehityksen mukaisten tekstiilikuitujen nopeasti kasvavalla alueella ja tähtää siinä johtavaksi toimijaksi.

”Uusi yhteinen kehityshanke Metsä Springin kanssa on erittäin innovatiivinen ja täysin ainutlaatuinen”, Morita jatkaa. ”Puupohjaisten tekstiilikuitujen markkinoilla ei ole tehty kovinkaan monta ekologista päänavausta. Konseptien kehittäminen näyttää tuotantoprosessien osalta vaikealta. Siksi näimme tässä materiaalissa enemmän potentiaalia kuin muissa nykytrendin mukaisissa materiaaleissa.”

Kestävän kehityksen trendi nivoutuu myös isojen brändien pyrkimyksiin uudistaa toimintatapojaan. ”Keskeisiä elementtejä on kolme: ekologisuus, kestävä kehitys ja jäljitettävyys”, Morita valottaa. ”Nykyisin markkinavaikuttajan roolissa olevien yritysten on tuettava kestävämmän maailman rakentamista. Yritykset yrittävätkin tosissaan vähentää ympäristövaikutuksiaan ja kierrättää rajallisia luonnonvaroja. Siksi ekologisten ja kestävän kehityksen mukaisten kuitujen merkitys korostuu. Lisäksi kaikilla yrityksillä on jäljitettävyyden osoitusvelvollisuus.”Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

ekologiset tekstiilikuidut syntyvät uusiutuvalla energialla

Tästä syystä yhteisyritykselle asetetaan suuria toiveita mm. tuotteiden ympäristöystävällisyyden ja kierrätettävyyden suhteen. Nämä ovat tekijöitä, joita esimerkiksi vastuullinen vaateteollisuus kovasti kaipaa.

”Olemme mielestäni hyvissä asemissa ekologisuudesta puhuttaessa”, von Weymarn sanoo. “Puuvillan tuotantoon verrattuna suurin osa puupohjaisista teknologioista on parempia esimerkiksi vedenkulutuksen ja viljelyalan osalta. Erilaisten puupohjaisten tekstiilikuitutuotteiden ympäristöjalanjäljen arviointi ei ole mitenkään yksinkertaista. Jos puhutaan vaikkapa pelkästään viskoosin tuotannosta, ulkopuoliset puolueettomat organisaatiot pitävät joitakin yrityksiä muita parempina. Sanomattakin on selvää, että meidän tavoitteemme on kehittää markkinoiden ympäristöystävällisin konsepti. Meidän konseptimme eroaa muista esimerkiksi siinä, että käytämme liukosellun sijasta paperisellua ja kuivatun sellun sijasta kuivaamatonta sellua.

Lisäksi olemme kehittämässä konseptia, jossa tekstiilikuitutuotanto integroitaisiin tiiviisti biotuotetehtaaseen. Tämä mahdollistaa veden ja sähkön ja muiden resurssien järkevän käytön. Näin voimme myös varmistaa, että kaikki tekstiilikuitutehtaan käyttämä energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa.”

LABORATORIOSTA KOELAITOKSEEN JA TULEVAISUUTEEN...

Teollinen koelaitos saattaa paljastaa ongelmakohtia, joten eteneminen aina teolliseen mittakaavaan asti ei ole vielä kirkossa kuulutettu. Tähän mennessä saadut rohkaisevat tulokset eivät välttämättä tarkoita, että menestys jatkuisi.

”Monia kriittisiä parametrejä ei voida mitata laboratoriomittakaavassa”, von Weymarn muistuttaa. ”Tuotantolinjan pitäisi käydä tauotta yötä päivää vähintään kuukauden ajan, jotta tilanteesta saataisiin edustava kuva. Tällaista tutkimusta emme pysty toteuttamaan laboratorio-olosuhteissa. Minusta konseptin toimivuus on osoitettu, jos ja kun koelaitos toimii moitteettomasti ja asiakkaat ovat innoissaan tuotteesta. Tietysti konseptin pitää olla lupaava myös taloudellisesti.”Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

PUUTA PAREMMAKSI

Koko hankkeen taustalla oleva ajatusmaailma on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen, mutta käytännön toteutus on kokonaan toinen juttu. Ydinajatuksena on, että metsästä saatavaa raaka-ainetta tulisi käyttää korkean lisäarvon tuotteisiin, jotka ovat kierrätettäviä, kestävän kehityksen mukaisia, taloudellisesti toteutuskelpoisia, jäljitettäviä ja ekologisia. Ilmassa on hiljaista optimismia siitä, että uusi koelaitos toimisi muutosvoimana, joka vie tulevaisuudessa puupohjaiset, ekologiset tekstiilikuidut ja niiden valmistuksen uusille urille.

”Harvat ovat itse asiassa yrittäneet vastaavaa kuin me nyt. Puupohjaisen tekstiilikuidun valmistus on vanha ala. Puusta valmistetaan vuosittain noin viisi miljoonaa tonnia tekstiilikuitua hyödyntämällä pääasiassa sata vuotta vanhaa viskoosiprosessia. Toiseksi yleisin tekniikka on Lyocell, joka sekin on ollut käytössä jo noin 25 vuotta. Japanissa toimii lisäksi edelleen yksi ainoa kuprotehdas, joka on todennäköisesti vieläkin vanhempi. Näille erittäin kiinnostaville markkinoille on nyt pyrkimässä monia uusia tekniikoita, ja meidän koelaitoksemme on eturivissä”, von Weymarn sanoo.

Lue lisääartikkeleja