Vedenkäyttöä vähennetään järjestelmällisesti

Metsä Fibren tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää prosessiveden käyttöä sellutehtailla 25 % vuoden 2018 tasoon verrattuna. 

2/2021

Tavoitteeseen pääsemiseksi jokaiselle sellutehtaalle on asetettu konkreettinen tavoite tehtaan ikä ja muut ominaispiirteet huomioiden sekä listattu ja priorisoitu tarvittavat kehitystoimenpiteet.

Vedenkäytön tehostamisessa keskeisessä roolissa ovat tuotantolaitosten tasainen käynti ja hyvä käytettävyys sekä suunnitelmalliset ennakkohuollot ja huoltoseisokit. Vedenkäytön vähentäminen edellyttää henkilöstön kouluttamista sekä tehtaiden oikeiden ajotapojen määrittämistä, mutta osin myös muutoksia tehtaiden prosesseihin. Samalla on tarkkaan huolehdittava, ettei tehtaiden vesikiertoihin vedenkäyttöä vähennettäessä kerry ei-toivottuja aineksia, jotka voisivat heikentää lopputuotteen eli sellun laatua.

Tyypillisesti tehtaan vedenkäyttöä voidaan vähentää, kun tunnistetaan tarpeettomasti prosessissa hukkaan menevät vesijakeet, saavutetaan ymmärrys mahdollisista säästökohteista ja toisaalta löydetään kohteita, joissa voidaan käyttää kierrätettyä vettä raakaveden sijaan.

Kohti jätevesipäästötöntä sellutehdasta


Vuodelle 2021 Metsä Fibrellä on asetettu tavoitteeksi kehittää jätevesipäästöttömän sellutehtaan konseptia. Konseptia luodessa käydään läpi prosessin eri osissa tarvittavan veden laatuvaatimuksia, etsitään uusia tapoja hyödyntää jätevettä ja kaiken kaikkiaan luodaan ajatus tehtaasta, joka tuottaa mahdollisimman vähän jätevesipäästöjä. Tämän projektin oppeja tullaan soveltamaan kaikilla Metsä Fibren sellutehtailla.   

Metsä Fibren sellutehtaat ovat Metsä Groupin suurimpia vedenkäyttäjiä, joten niiden työ vedenkäytön vähentämiseksi on merkittävää. Metsä Groupin konserninlaajuinen tavoite on vähentää prosessiveden käyttöä tuotetonnia kohti 25 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä.  

Sahojen tuotantoprosessissa jätevettä syntyy vain nimellisiä määriä. Sahojen jätevedet käsitellään kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa, poikkeuksen yhtiön sahojen jätevedenkäsittelyyn tekee Venäjällä sijaitseva Svirin saha, jolla on oma jätevedenpuhdistamo.


Lue lisääartikkeleja