Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa
 
 
 

Vuoropuhelulla viisaammaksi

​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

11/2018 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN KUVAT: TOMI PARKKONEN

​Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT on tekniikan ja talouden yhdistävä tiedeyliopisto, jossa työskentelee noin 5 000 opiskelijaa sekä runsaan 500 hengen tutkimus- ja opetushenkilökunta. LUT:n insinööritieteiden tiedekunnan kemiantekniikan ohjelma kouluttaa asiantuntijoita, jotka suunnittelevat uusia ja puhtaampia tuotantotapoja, joilla parannetaan energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa.

Dosentti Mari Kallioinen johtaa LUT:n erotus- ja puhdistustekniikan osastoa. Erotustekniikka keskittyy menetelmiin, joilla eri raaka-aineet saadaan erotettua toisistaan. Se liittyy myös kiinteästi sellunvalmistusprosessiin ja esimerkiksi pyrkimykseen vähentää edelleen tuotannossa tarvittavan veden määrää. Kallioisen mukaan LUT:n tiimi on kansainvälistä huippua niiden ilmiöiden ymmärtäjänä, jotka liittyvät veden puhdistamiseen tai komponenttien talteenottoon erilaisista liuoksista.

”Meillä on vuosikymmenien tutkimusperinne erotustekniikassa ja sellaiset välineet, että pystymme käytännössä tutkimaan ilmiöitä selvästi laboratoriomittakaavaa suuremmilla laitteistoilla. Monet erotuksen ilmiöt eivät tule lainkaan esille, jos tutkittavan liuoksen määrä on liian pieni”, kertoo Kallioinen, jonka oma tutkimustausta on membraanitekniikassa ja -suodatuksessa, jota käytetään myös metsäteollisuuden prosessivesien puhdistuksessa. Hän johtaa lisäksi resurssitehokkuuden parantamiseen tähtäävää monitieteistä LUT Re-source -tutkimusalustaa.

LUT:llä on Suomen yliopistoista ainutlaatuinen asema kemiantekniikan osalta siinä, että se on niin vahvasti fokusoitunut erotustekniikkaan ja sen menetelmien kirjoon. Muutoin yliopisto on profiloitunut puhtaaseen energiaan ja veteen, kiertotalouteen ja kestävään liiketoimintaan ratkaisuja etsiväksi toimijaksi.
Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

TEORIAA JA KÄYTÄNNÖN OSAAMISTA

Insinööritieteiden tiedekunnan varadekaanina toimivan Eeva Jernströmin tutkimus- ja opetusalueena on biojalostus. Hän sanoo, että teknillisenä yliopistona LUT:n kaiken toiminnan ytimenä on teollisuusyhteistyö: 

”Vaikka lähestymme aihetta eri näkökulmista, meillä ja yrityksillä on lopulta sama tähtäin. Emme halua jäädä vain akateemisen tutkimuksen tasolle vaan näemme mieluusti tutkimustulokset vietynä eteenpäin käytännön sovelluksiksi.”

Metsä Fibrellä tänä kesänä tutkimusjohtajana aloittanut Anna Suurnäkki kertoo, että yritys haluaa olla mukana uusiin innovaatioihin johtavassa korkealaatuisessa tutkimuksessa, mutta yhtä tärkeää on, että oppilaitokset kouluttavat tulevaisuuden osaajia. Olennaista on, että alan paras osaaminen säilyy myös jatkossa Suomessa.

”Odotamme tutkimuskumppaneiltamme syvällistä prosesseihimme liittyvien ilmiöiden ymmärrystä sekä näkemystä tulevaisuuden teknologioista ja niiden valmiusasteesta. Hyödynnämme kehitystyössämme laajasti ulkoisia tutkimusresursseja ja sen myötä käymme jatkuvaa vuoropuhelua tutkijoiden kanssa. Verkostoituminen ja pitkäaikaiset kumppanuudet tutkimusryhmien kanssa ovat meille hyvin tärkeitä”, Suurnäkki painottaa.

Kallioinen täydentää, että vaikka yliopisto tähtääkin innovaatioihin ja ratkaisuihin, niin akateemiset tutkinnot ja julkaisut ovat kuitenkin sen tuloksen mittari.

”Se on myös ikään kuin osoitus meidän laadukkuudestamme teollisuuden yhteistyökumppanina, että pystymme jatkuvasti esittämään hyväksi arvioituja ja todennettuja tieteellisiä tuloksia.”
Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

YHTEISTYÖTÄ KOKO ARVOKETJUSSA

Tyypillisesti tutkimusyhteistyö toteutuu laajemmissa yhteisrahoitteisissa ohjelmissa, joihin osallistuu useita partnereita. Viimeksi Metsä Fibre ja LUT olivat yhdessä mukana keväällä päättyneessä hankkeessa, jonka tavoitteena oli erottaa raskasmetalleja sellunkeiton sivutuotteena syntyvästä viherlipeäsakasta. Käsittelyn jälkeen syntyvää kuitulietettä voitaisiin käyttää peltojen lannoituksessa ja maanparannusaineena. Erotusmenetelmä testattiin hankkeessa, mutta se on toistaiseksi liian kallis otettavaksi kaupalliseen käyttöön.

Metsä Fibrellä kehityspäällikkönä työskentelevän Raili Koposen mukaan on tärkeää koko selluteollisuuden yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta, että yritykset kehittävät kestäviä ratkaisuja kaikkien sivuvirtojensa hyödyntämiseen. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan lähtökohtana on ollut, että tuotannon sivuvirroista pyritään valmistamaan mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteita. Tehtaan ympärille rakentuva teollinen ekosysteemi edistää sivuvirtojen kaupallistamista uusiksi biotuotteiksi.

”Yhteistyön kannalta kaikkein tuloksellisimpia tutkimushankkeita ovat ne, joissa koko arvoketju on edustettuna. Sellunvalmistajana me tuotamme kuitenkin raaka-ainetta, jota seuraava toimija hyödyntää. Olemme esimerkiksi parhaillaan mukana tutkimusprojektissa, jossa meidän lisäksemme ovat edustettuina paperintuottaja, jalostaja ja heidän asiakkaansa. Tällöin kehitys etenee paljon vauhdikkaammin”, Koponen sanoo.
Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

VESIKIERTO TEHOKKAAMMAKSI

Äänekosken edistyksellisyydestä puhuttaessa esiin nousee myös sen mahdollisimman tehokas vedenkäyttö. Nykyisellään biotuotetehtaan biologiseen puhdistamoon johdettava jäteveden määrä on noin 12 kuutiota tonnia kohden. Kallioisen mukaan sekä vedenkäytön vähentämiseen että komponenttien talteenottoon on tarjolla vielä paljon mahdollisuuksia tuotannon eri vaiheissa.

”Erotustekniikoita voidaan esimerkiksi hyödyntää tehtaan aiheuttaman kemiallisen hapenkulutuksen eli COD-kuorman pienentämisessä. Jossain vesikierron vaiheessa voitaisiin ottaa talteen myös kierrätettäviä metalleja. Sellutehtaan kuorimovesi on myös sikäli mielenkiintoinen, että siinä on fenolisia yhdisteitä, joista olisi mahdollista kehittää uusi tuote, jos ne saataisiin kustannustehokkaasti talteen ja prosessoitua”, Kallioinen luettelee.

Mahdollisen uuden konseptin taloudellinen kestävyys on prosessiteollisuudessa erityisen kriittistä. Investoinnin tuottamasta lisäarvosta tulee olla selkeä näkemys. Kallioisen mukaan jätevesimäärän vähentäminen palauttamalla vettä tehokkaammin sisäiseen kiertoon ei aiheuttaisi tehtaalla merkittävää käyttökustannusten nousua. Vedenpuhdistusta voisi myös tehdä nykyistä kohdennetummin.

”Välttämättä ei olisi tarpeen sekoittaa kaikkia prosessivesiä samaan puhdistusjärjestelmään. Muilla teollisuudenaloilla ja myös kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa keskustellaan jo kohdepuhdistamoista. Esimerkiksi sairaalajätevedelle tyypilliset yhdisteet, kuten lääkeaineet, saataisiin siten poistettua kustannustehokkaammin.”
Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

MONIPUOLISET TAIDOT TYÖELÄMÄÄN

Yliopiston tuottamista tulevaisuuden työntekijöistä keskusteltaessa Jernström muistuttaa lopuksi, että oppilaitos kaipaa vuoropuhelua yritysten kanssa myös siitä, mitä nuorten tulisi osata, kun he siirtyvät teollisuuden palvelukseen. Se auttaa osaltaan myös opetusohjelmien kehittämisessä. Suurnäkki peräänkuuluttaa ainakin valmiutta oppimiseen käytännön työssä, koska tuotantoprosessit avautuvat kunnolla vasta paikan päällä tehtaissa.

”Meillä on kaikissa ohjelmissa huomioitu osana koulutusta esimerkiksi toimiminen projektiryhmässä ja kunkin asema tiimin osana. Suurin osa nuorista on varmasti valmiita pistämään haalarit päälle ja lähtemään oikeasti tehtaalle töihin”, Jernström vastaa.

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuuden osaajilta tarvitaan innovatiivisuuden lisäksi entistä enemmän yhteistyötaitoja ja sopeutumiskykyä. Metsäteollisuuden on toisaalta pystyttävä edelleen toimimaan kestävien arvojen mukaisesti, koska nykynuoret ovat yhä valveutuneempia valikoidessaan mahdollisia työpaikkoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Pienensimme hiilidioksidipäästöjämme 3230 tonnilla

  Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas vastaa tulevaisuuden korkeita kestävän kehityksen standardeja.

  Lue lisää
 • sahatavara

  3/2020/ Sahatavara

  Metsä Fibren sahatavara uuden brändi-ilmeen alle

  ​Sahatavaran suojamuoveihin aiemmin kirjattu Nordic Timber -tunnus sai väistyä. Nyt valkoisiin huppuihin on painettu mustalla fontilla Metsä ja vihreällä värillä Hirvi-logo sekä suomalaista luontoa kuvastava metsäkuosi. Samalla yhtenäistettiin sahatavaran päihin leimattavien laivausmerkkien ilme.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Sellu

  Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

  ​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren palvelut asiakkaille

  ​Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Sahatavaraa myy nyt Metsä Fibre

  Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.

  Lue lisää
 • Vanha-Pälsilä

  2/2020/ Metsä Fibre

  Kestävää metsänhoitoa sukupolvesta toiseen

  Vastuu metsänhoidosta Vanha-Pälsilän tilalla on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntijoiden avulla.


  Lue lisää
 • 2/2020/ Sellu

  FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

  ​FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista. 

  Lue lisää
 • Sun paper group

  12/2019/ Metsä Fibre

  Kiinan kartonkimarkkina murroksessa

  ​Kuluttajien kysyntä kartongin suhteen kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti, kun talous kehittyy. Tämä on hyvä uutinen Sun Paper Groupille, joka on Metsä Fibren asiakas.

  Lue lisää
 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää