YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän tulevaisuuden turvaaja

Selluteollisuudella on käsissään tuote, joka täyttää parhaalla mahdollisella tavalla maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet, sanoo tuottajajärjestö EPIS:n Anna Maija Wessman.
TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVA: KAROLIINA EK & METSÄ FIBRE, KUVITUS: MILTTON, LÄHDE: SUOMEN YK-LIITTO

 Vuoden 2016 alusta tulivat voimaan uudet YK:n asettamat, kaikkia jäsenvaltioita koskettavat kestävän kehityksen tavoitteet. Kaikkiaan 17 päätavoitetta sisältävä kehitysohjelma on voimassa vuoteen 2030 saakka. Ohjelman päämääränä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen sekä kestävä kehitys, jossa otetaan huomioon ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti. Universaalit tavoitteet ovat jatkumo kehitysmaita koskeville YK:n vuosituhattavoitteille.

Ilmastonmuutoksen torjunta saavutti puolestaan merkittävän läpimurron viime vuoden lopulla, kun Pariisin ilmastokokouksessa solmittiin kattava sopimus, johon valtaosa maailman maista on sitoutunut. Sen tavoitteena on maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen alle kahteen asteeseen.

Euroopan selluteollisuussektorin yritysten etua ajavan EPIS-järjestön pääsihteeri Anna Maija Wessman kertoo ilahtuneensa suuresti Pariisin historiallisesta sopimuksesta, jolla on huomattava vaikutus tuleville sukupolville ja koko ihmiskunnalle.

”Käytännössä päästövähennystavoitteiden merkitys eri teollisuudenaloille on, että esimerkiksi tuotteiden hiilijalanjälkeen ja niiden tuotannossa käytettävään energiamuotoon kiinnitetään jatkossa entistä tarkemmin huomiota. On selvää, että tässä tilanteessa metsäteollisuus ja sellupohjaiset tuotteet ovat jo valmiiksi voittajia verrattuna fossiilisia raaka-aineita hyödyntäviin aloihin. Kun tuote on kierrätettävä ja valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta, sen valmistamiseen käytetään uusiutuvaa energiaa, ja tehdas on vielä uusiutuvan energian nettotuottaja, täyttyvät vaatimukset aivan täydellisesti”, Wessman sanoo.

Kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan edistämiseen liittyviä konsulttipalveluja tarjoavaa Sustinendo-yritystään pyörittävällä Wessmanilla on laaja kansainvälinen kokemus erilaisista paperiteollisuuden johtotehtävistä.


Anna Maija Wessman

SELLUNTUOTANNON LAAJAT VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita tarkastellessaan Wessman sanoo yllättyneensä siitä, kuinka kaikkien 17 tavoitteen yhdistäväksi tekijäksi oli löydettävissä sellu ja siitä jalostetut tuotteet. Niillä on hänen mukaansa vaikutusta kaikkiin ihmiselämän osa-alueisiin.

Paperi mahdollistaa ensinnäkin esimerkiksi oppimateriaalien muodossa hyvän koulutuksen tavoitteen eli pyrkimyksen taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Paperin merkitys oppimisen kannalta on suuri, kun vasta pieni osa maailman koululaisista elää digiympäristössä. Tähän liittyy myös tavoite sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi maiden sisällä ja niiden välillä.

”Naisten mahdollisuus koulunkäyntiin on minusta aivan perustavanlaatuinen tasa-arvoa lisäävä tekijä. Sillä on yhteys useaan YK:n asettamaan tavoitteeseen, niin ihmisarvoisen työn edistämiseen ja kestävään talouskasvuun kuin myös rauhan ja oikeudenmukaisuuden sekä yhteistyön ja kumppanuuden edistämiseen. Työllistyminen liittyy taas luonnollisesti köyhyyden ja nälän poistamisen tavoitteisiin. Uskon, että tässä auttaa koulusivistys”, Wessman muistuttaa.

YK:n 16. tavoitteeseen sisältyy ajatus siitä, että väkivallattomuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, läpinäkyvyys ja vastuunkanto ovat rauhanomaisten yhteiskuntien ja siten kestävän tulevaisuuden peruspilareita. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii vastaavasti tavoitteen numero 17 mukaan eri toimijoiden välistä globaalia kumppanuutta, yhteisiä päämääriä ja arvoja sekä investointien pitkäjänteisyyttä ja tulosten mittaamista.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

SELLUTEOLLISUUS – BIO- JA KIERTOTALOUDEN MALLIOPPILAS

Sellusta valmistetaan monia erikoistuotteita, kuten sairaalatarvikkeita ja hygieniatuotteita, jotka edistävät puolestaan tavoitteita numero 3 ja 6 eli terveellisen elämän ja hyvinvoinnin sekä sanitaation saattamista kaikkien ulottuville. Myös rakennustarvikkeet ja kodin sisustustuotteet, kuten tapetit ja maalit hyödyntävät sellua ja parantavat meitä ympäröivinä elementteinä osaltaan elämänlaatua.

”Tämän lisäksi näen, että kulttuuri laajemmin – taide, kirjallisuus ja musiikki – ovat ihmisten hyvinvointia edistäviä ja monin tavoin elämänlaatua lisääviä asioita. Sinfoniaorkesterin soittajakin lukee edessään olevia nuotteja selluarkeilta”, Wessman sanoo.

Biotuotetehtaan energiaomavaraisuusaste: 240%

Jos taas tarkastellaan koko selluntuotannon perusteita, on kestävä metsänhoito Wessmanin mukaan aivan olennainen tekijä koko maailman hiilitalouden ja -kiertokulun kannalta.

”Kulutettujen fossiilisten raaka-aineiden määrä on jo aikaa sitten ylittänyt maapallon ekologisen kantokyvyn, ja meidän on pakko palauttaa maailma kestävälle uralle. Itse en keksi mitään muuta tuotetta, joka edistäisi tätä tavoitetta paremmin kuin sellu, jonka tuotannosta jää vielä runsaasti uusiutuvaa energiaa yli oman tarpeen – ja nimenomaan tuotannon sivuvirroista eikä puun poltosta. Tämä tukee YK:n tavoitetta uudenaikaisten energialähteiden varmistamiseksi. Kiertotalous ja luonnon kiertokulku tulee tässä tapauksessa parhaimmalla mahdollisella tavalla konkretisoitua.”

Hiilidioksidia sitovilla ja kestävästi hoidetuilla metsävarannoilla onkin suora yhteys ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistämisen tähtääviin tavoitteisiin. Metsäteollisuus on myös esimerkki biotalouteen liittyvien työpaikkojen, infrastruktuurin ja uusien innovaatioiden mahdollistajasta, joka voi puolestaan edistää YK:n tavoitetta kestävälle perustalle rakennettujen kaupunkien ja yhteisöjen muodostumiseksi.

SELLU- JA PAPERITEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS

Metsäteollisuudella on Wessmanin mukaan kuitenkin syystä tai toisesta osin valitettavan heikko julkisuuskuva, sen edistyksellisistä ja vastuullisista tuotantomenetelmistä huolimatta.

”Vaikka tuotantovolyymit ovat kasvaneet huomattavasti, ovat ilma- ja vesipäästöt sellutehtaista pienentyneet aivan dramaattisella tavalla viimeisten 25 vuoden aikana. Metsäteollisuus on todellisuudessa onnistunut esimerkiksi vähentämään vesistöpäästöjä merkittävästi. Tämä liittyy myös YK:n merien suojelun ja niiden kestävän käytön edistämisen tavoitteeseen.”

Huomattava on myös, että Pohjolan runsaiden vesivarojen äärellä toimivat yritykset eivät myöskään heikennä muiden mahdollisuuksia käyttää vettä.

87% Metsä Fibren käyttämästä puusta on sertifioitua

Vastaavasti vastuullinen metsänhoito on linjassa myös maanpäälliseen elämään liittyvän tavoitteen kanssa, ja toisaalta se on metsien kasvun edellytys. Tavoitteen 15 mukaan maaekosysteemejä tulee suojella ja palauttaa ennalleen, edistää niiden kestävää käyttöä sekä pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Vastuullisista lähteistä peräisin olevan uusiutuvan puuaineksen jalostaminen siten, että raaka-aineesta otetaan kaikki irti, vastaa juuri näihin tarpeisiin.

”Kaiken kestävän toiminnan lähtökohtana on tietenkin, ettei mitään resursseja tuhlata eikä eletä yli varojen tai ylitetä ympäristön ja ihmisten kantokykyä. Tässäkin suhteessa uusien biotuotteiden tuotanto teollisuuden sivuvirroista on jotain aivan muuta kuin pelkkä puun polttaminen, joka on mielestäni kauheaa haaskausta”, Wessman huomauttaa.


METSÄ EDELLÄKÄVIJÄNÄ

Metsä Fibre tukee osaltaan kestävän kehityksen tavoitteita merkittävänä biotalouden toimijana. Äänekoskelle nouseva biotuotetehdas on Euroopan suurimpia biotalouden investointeja. Metsä Groupin kestävästä kehityksestä ja edunvalvonnasta vastaavan johtajan Riikka Joukion mukaan innovatiivisessa ja kunnianhimoisessa biotuotetehdashankkeessa konkretisoituu moni YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.

”Ainoastaan uusiutuvia polttoaineita käyttävä, täysin fossiiliton, moderni tehdas on esimerkki kestävästä teollisuudesta ja ilmastotavoitteet huomioiva investointi. Tehtaan tuottamat monenlaiset biotuotteet vastaavat kestävän kulutuksen haasteeseen, ja sivuvirroista syntyy myös runsaasti bioenergiaa”, Joukio listaa.

Biotuotetehtaan energiaomavaraisuusaste on huikeat 240 prosenttia. Se parantaa Suomen uusiutuvan energian osuutta yli kahdella prosenttiyksiköllä. Jo nyt kaksi kolmasosaa Suomen uusiutuvasta energiasta syntyy metsäteollisuudessa.

Äänekoskelle selluntuotannon ympärille syntyvän, eri yritysten muodostaman ekosysteemin avulla uusien biotuotteiden potentiaali hyödynnetään lisäksi tavalla, joka kannustaa innovointiin ja yrittäjyyteen. Samalla tuotetaan hyvää paikalliselle yhteisölle ja laajemminkin yhteiskunnalle. Uudet ratkaisut myös korvaavat fossiilisten resurssien käyttöä kuluttajien arjessa.

”Metsä Groupin näkökulmasta YK:n asettamien tavoitteiden tärkein anti on, että ne linkittävät yrityksemme toimet maailmanlaajuisiin tavoitteisiin köyhyyden poistamiseksi, maapallon suojelemiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi kaikille. Meidän on helppo peilata niihin omaa toimintaamme ja hyödyntää tavoitteita olennaisuustarkastelumme tukena”, Joukio sanoo.

Joukion mukaan Metsä Groupissa on tarkoitus tämän vuoden aikana perehtyä teemaan vielä syvemmin ja tarkastella, miten yritys voi toiminnallaan ja tuotteillaan tukea tavoitteiden toteutumista.


Riikka Joukio

Riikka Joukio

Kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtaja
Metsä Group

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • James Cropper on paperi-innovaattori, jonka valmistamia räätälöityjä paperituotteita useat brändit ja muotoilijat käyttävät

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Yli vuosisatainen erityissuhde

  ​James Cropper perusti vuonna 1845 nimeään kantavan paperitehtaan. Siitä on kasvanut maineikas paperi-innovaattori, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavien brändien ja muotoilijoiden käyttämistä erottuvista ja räätälöidyistä paperituotteista. Nyt perheyritystä luotsaa Cropperin suvun kuudes polvi johtotähtenään tinkimätön yritysvastuu. James Cropper oli myös nykyisen Metsä Fibren kemiallisten erikoissellujen ensimmäisiä maahantuojia brittimarkkinoilla. 

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • James Cropper on paperi-innovaattori, jonka valmistamia räätälöityjä paperituotteita useat brändit ja muotoilijat käyttävät

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Yli vuosisatainen erityissuhde

  ​James Cropper perusti vuonna 1845 nimeään kantavan paperitehtaan. Siitä on kasvanut maineikas paperi-innovaattori, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavien brändien ja muotoilijoiden käyttämistä erottuvista ja räätälöidyistä paperituotteista. Nyt perheyritystä luotsaa Cropperin suvun kuudes polvi johtotähtenään tinkimätön yritysvastuu. James Cropper oli myös nykyisen Metsä Fibren kemiallisten erikoissellujen ensimmäisiä maahantuojia brittimarkkinoilla. 

  Lue lisää