Biotuotteet 

Uuden sukupolven energiatehokas sellutehdas toimii biotuotetehtaan ytimenä. Sellun ohella biotuotetehdas tuottaa monipuolisesti myös muita biotuotteita. Sivuvirroista valmistettavien biotuotteiden osuus tehtaan liikevaihdosta on 20 prosenttia ja kasvaa edelleen vaiheittain.

Biotuotetehtaan tuotevalikoiman ydin muodostuu tuotteista, joita valmistetaan jo nykyisillä sellutehtailla:

 • Korkealaatuiset havu- ja koivusellut mm. paperin, pehmopaperin ja kartongin raaka-aineeksi.
 • Mäntyöljy ja tärpätti. Mäntyöljyä hyödynnetäänesimerkiksi liimojen, maalien, musteiden ja biopolttoaineiden valmistuksessa. Tärpättiä käytetään muun muassa hajusteiden ja maalien valmistuksessa.
 • Bioenergiatuotteet eli biosähkö, prosessihöyry, kaukolämpö ja kuoripohjainen kiinteä polttoaine. Kaukolämpöä voi hyödyntää muun muassa Äänekosken kaupunki.


Biotuotekonseptin täydentäminen etenee suunnitellusti

Biotuotetehtaan yksi keskeisistä lähtökohdista on laajentaa tuotevalikoimaa täysin uusiin
biotuotteisiin. Uusia tuotteita biotuotekonseptissa ovat tuotekaasu, rikkihappo sekä biopelletit ja -kaasu.

 • Puun kuoresta valmistetaan tuotekaasua biotuotetehtaan omaan käyttöön, minkä ansiosta tehdas ei tarvitse lainkaan fossiilista energiaa. Uusiutuvalla tuotekaasulla korvataan noin 45 000 kuutiometriä raskasta polttoöljyä vuodessa.
 • Biotuotetehtaan rikkihappolaitoksella jalostetaan hajukaasuista rikkihappoa tehtaan omaan käyttöön. Kyseessä on ensimmäinen sellunvalmistusprosessiin yhdistetty rikkihappolaitos maailmassa. Tämä vie biotuotetehtaan merkittävästi lähemmäs suljettua kemikaalikiertoa.
 • Biotuotetehtaan yhteydessä toimiva biokaasulaitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä tehtaan puupohjaisista lietteistä.Biokaasulaitoksessa muunnamme biotuotetehtaan prosessissa syntyvät jätevesilietteet lisäarvotuotteiksi.

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springin ja japanilaisen Itochu Corporationin yhteisyritys investoi noin 40 miljoonaa euroa Äänekoskelle biotuotetehtaan yhteyteen rakennettavaan tekstiilikuitua valmistavaan teolliseen koetehtaaseen. Vuosikapasiteetiltaan noin 500 tonnin tehtaan rakentaminen alkoi lokakuussa 2018, ja sen tuotanto käynnistyi alkusyksyllä 2020. Koetehtaassa käytettävä tekstiilikuitukonsepti on suoraliuotusmenetelmä, joka hyödyntää täysin uutta, sellua liuottavaa yhdistettä. Raaka-aineena käytetään Metsä Groupin valmistamaa ei-kuivattua paperisellua. Uusi menetelmä on nykyisiä tekstiilikuidun tuotantovaihtoehtoja ympäristöystävällisempi. Lue lisää

Aqvacomp Oy jalostaa sellusta biokomposiittia, jota voidaan käyttää elektroniikka- ja autoteollisuudessa muovin korvaajana. Aqvacomp on rakentanut Metsä Groupin Rauman sellutehtaalle tuotantolaitoksen, joka aloitti toimintansa vuonna 2017. Aqvacomp tutkii mahdollisuutta rakentaa edellistä suurempi laitos biotuotetehtaalle Äänekoskelle.

Muita mahdollisia uusia biotuotteita ovat esimerkiksi ligniinijalosteet. Tutkimme useita prosesseja ja tuotepolkuja, jotka toteutuvat vaiheittain. Tavoitetilaan pääseminen vie aikaa uuden biotuotetehtaan käynnistämisen jälkeen.

Resurssitehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa

Uudessa biotuotetehtaassa raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään biotuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti. Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Kaikki tehtaan tarvitsema energia tuotetaan tuotannon sivuvirroista.

Biotuotetehdas tukee Suomea uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa. Tehdas lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa noin kahdella prosenttiyksiköllä. Tehtaan tuottama sähkö vastaa 2,5 prosenttia Suomen koko sähköntuotannosta.

Biotuotetehtaan energiantuotanto:

 • Sähköenergian omavaraisuusaste 240 %
 • Sähkön kokonaistuotanto 1 800 GWh/v
 • Kaukolämpöä ja höyryä 640 GWh/v
 • Kiinteitä polttoaineita eli puuenergiaa myyntiin 550 GWh/v
 • Noin 750 GWh/v biotuotetehtaalla syntyvästä kuoresta päätyy vastaavasti tehtaan omaan käyttöön, toisin sanoen tuotekaasun valmistukseen.


Ainutaatuinen yritysekosysteemi

Biotuotetehtaan liiketoimintamalli perustuu tehokkaaseen kumppanuusverkostoon, jossa uusien tuotteiden jalostaminen on arvoketjun eri osaajien yhteistyötä.Ekosysteemissä toimii erikokoluokan ja kehitysvaiheen yrityksiä, jotka keskittyvät esimerkiksi biomateriaaleihin ja bioenergiaan.

Biotuotetehtaan mahdollistama ekosysteemi on ainutlaatuinen maailmassa:

 • Syntyvät arvoketjut ulottuvat laajalle.
 • Uusien prosessien liittyminen biotuotetehtaaseen tuo synergiaetuja koko systeemiin.
 • Yhteistyötä tehdään tiiviisti Äänekosken kaupungin kanssa esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa.
 • Merkittävä mahdollisuus pk-yrityksille; luo mahdollisuuden valmistaa innovatiivisia korkean jalostusarvon biotuotteita.


"


Lue lisää biotuotetehtaasta