Ympäristö

​​ 

Biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Se mahdollistaa uusien biotuotteiden integroidun valmistuksen ja tuotannon sivuvirtojen tehokkaan hyödyntämisen.

Vaikka biotuotetehtaan tuotantokapasiteetti on lähes kolminkertainen Äänekosken aikaisempaan sellutehtaaseen verrattuna, toimii se aiemman tehtaan ympäristöluvan päästörajoissa ja jätevesilupaehtojen mukaisesti.

Tutustu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämään ympäristölupaan ja vedenottolupaan.

Puunkäyttö

Äänekosken biotuotetehdas käyttää raaka-aineenaan havu- ja koivukuitupuuta sekä sahausprosessin sivutuotteena syntyvää sahahaketta. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta, ja siitä pääosa tulee 100–150 kilometrin säteeltä tehtaasta. Tehtaassa käytettävä puuraaka-aine on sataprosenttisesti jäljitettävissä, ja siitä 90 prosenttia on sertifioitua.

Vesistövaikutukset

Biotuotetehtaan päästöt eivät vaikuta alapuolisen vesistön virkistys- tai muuhun käyttöön tai ekologiseen tilaan. Tehtaan alapuolinen vesistö on tilavuudeltaan suuri ja voimakkaasti virtaava, ja tehtaan laiteratkaisut edustavat parasta saatavilla olevaa teknologiaa, joten haitallisia vesistövaikutuksia ei ole odotettavissa.

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskus hyväksyi helmikuun 2016 lopulla biotuotetehtaan alapuolisen vesistön päivitetyn tarkkailusuunnitelman, johon kuuluvaa näytteenotto-ohjelmaa toteutetaan. Tarkkailuohjelman avulla pystytään seuraamaan tarkasti vesistön tilaa.

Biotuotetehtaassa normaalisti vesistöön johdettavaa lämpökuormaa pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti biotuotteiden valmistusprosesseissa ja siten vähentämään hukkalämmön määrää. Kuhnamoon johdetaan kuitenkin aiempaa enemmän lämpökuormaa, mikä saattaa vaikuttaa Kuhnamon jäätilanteeseen. Kuhnamon jäätilannetta kartoitetaankin jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. Mittauspisteet sijaitsevat Teräväniemen ja Paatelan kanavan välisellä järvialueella. Tällä alueella biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila saattaa vaikuttaa jäätilanteeseen jäätymisen viivästymisellä tai sulamisen aikaistumisella. Jäänvahvuuden seurantaraportit löytyvät tämän sivun ympäristön seurantaraportit -osiosta.

Kalataloustarkkailu

Osana biotuotetehtaan vesistövaikutusten seurantaa on suoritettu kalataloustarkkailua, jossa on seurattu muun muassa tehtaan ylä- ja alapuolisiin vesistöihin istutettujen järvitaimenien vaellusta. Tarkkailu aloitettiin noin vuosi ennen tehtaan käynnistämistä. Tarkkailun tulosten perusteella biotuotetehtaan jätevesi- ja lämpökuormitus kalojen vaellusreitillä ei estä taimenien vaellusta Päijänne–Keitele-reitillä. Lisätietoja tarkkailun toteutuksesta ja tuloksista löytyy Eurofinsin laatimasta koosteesta tämän sivunympäristön seurantaraportit -osiosta.

Ilmanlaatu ja melu

Biotuotetehtaalla on käytössä tehokas hajukaasujen keräilyjärjestelmä, joka ottaa hajukaasut talteen. Tämän jälkeen ne poltetaan hajukaasukattilassa. Mahdolliset hajut liittyvät prosessihäiriöihin ja esimerkiksi tehtaan alas- ja ylösajotilanteisiin. Uudella tehtaalla on rikkihappolaitos, jossa tehtaan hajukaasuista valmistetaan rikkihappoa tehtaan omaan käyttöön.

Tehtaan aiheuttamaan meluun on vaikutettu sijoittamalla meluisimmat osastot siten, että niiden aiheuttama ääni vaimenee ennen tehdasalueen rajaa. Syntyvälle melulle asetettiin myös raja-arvot jo tehtaan laitteistoja hankittaessa.

Paikallinen liikenne

Raakapuu kuljetetaan metsästä tehtaalle rekoilla ja junilla. Tehtaalle saapuu 240 raakapuurekkaa ja 70 junavaunua vuorokaudessa ja sellua kuljetetaan Vuosaaren vientisatamaan 44 junavaunullista vuorokaudessa. Kasvava liikenne on lisännyt liikenteen aiheuttamaa melua Äänekosken sisääntuloväylien varrella. Melun lisääntyminen mallinnettiin osana ympäristövaikutusten arviointia.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Metsä Fibre tekee yhteistyötä tie- ja paikallisviranomaisten kanssa. Lisäksi Metsä Group järjestää syksyisin alaluokkalaisille suunnatun liikenneturvallisuuskiertueen Äänekosken seudulla. Liikenneturvallisuuskiertueen tapahtumissa koululaiset pääsevät tutustumaan puutavara-autoon ja saavat käytännön vinkkejä liikenneturvallisuuteen.

Lue lisää: Metsä Groupin liikenneturvallisuuskiertue jakaa turvallisuusvinkkejä alakoululaisille

Jätteet

Biotuotetehdas toimii kasvualustana yritysekosysteemille, joka valmistaa sellusta ja tuotannon sivuvirroista erilaisia biotuotteita. Metsä Groupin tavoitteena on, että tuotannon sivuvirrat hyödynnetään vuoteen 2030 mennessä 100-prosenttisesti eikä kaatopaikalle meneviä jätteitä synny tuotannostamme.Lue lisää biotuotetehtaasta