Ympäristö 

Biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Se mahdollistaa uusien biotuotteiden integroidun valmistuksen ja teollisuusprosessin sivuvirtojen resurssitehokkaan hyödyntämisen.

Vaikka biotuotetehtaan tuotantokapasiteetti on lähes kolminkertainen Äänekosken aikaisempaan
sellutehtaaseen verrattuna, pystyy se toimimaan aiemman tehtaan ympäristöluvan päästörajoissa ja jätevesilupaehtojen mukaisesti.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -prosessin avulla hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ja pyritty minimoimaan. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt biotuotetehtaalle ympäristöluvan ja vedenottoluvan, joiden perusteella toiminta on aloitettu.

Puunkäyttö

Tehdas käyttää havupuuta 4,5 milj. m³ ja koivua 2 milj. m³ vuodessa. Tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 milj. m³, lisäyksestä valtaosa on havukuitupuuta. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta. Tehtaassa käytettävä puuraaka-aine on sataprosenttisesti jäljitettävissä, ja siitä 90 prosenttia
on PEFC- tai FSC-sertifioitua.

Vesistövaikutukset

Biotuotetehtaan päästöt eivät vaikuta alapuolisen vesistön virkistys- tai muuhun käyttöön tai ekologiseen tilaan. Tehtaan alapuolinen vesistö on tilavuudeltaan suuri ja voimakkaasti virtaava, ja tehtaan laiteratkaisut edustavat parasta saatavilla olevaa teknologiaa, joten haitallisia vesistövaikutuksia ei ole odotettavissa. Tehtaan sulfaattipäästöt vesistöön ovat noin 15 prosenttia aiempaa tehdasta pienemmät, natriumin määrä puolestaan nousee. Vaikka kuormitus joiltakin osin kasvaa, pysyy alapuolisen vesistön ekologinen tila silti samana ja biotuotetehdas toimii aiemman sellutehtaan lupaehtojen mukaisesti.

Biotuotetehtaassa normaalisti vesistöön johdettavaa lämpökuormaa pyritään hyödyntämään muiden biotuotteiden valmistusprosesseissa ja siten vähentämään hukkalämmön määrää. Kuhnamoon johdetaan kuitenkin aiempaa enemmän lämpökuormaa, mikä saattaa vaikuttaa Kuhnamon jäätilanteeseen. Kuhnamon jäätilannetta kartoitetaankin biotuotetehtaan käynnistämisen myötä jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. Mittauspisteet sijaitsevat Teräväniemen ja Paatelan kanavan välisellä järvialueella. Tällä alueella biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila saattaa vaikuttaa jäätilanteeseen jäätymisen viivästymisellä tai sulamisen aikaistumisella.

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskus hyväksyi helmikuun 2016 lopulla biotuotetehtaan alapuolisen vesistön päivitetyn tarkkailusuunnitelman, johon kuuluva näytteenotto-ohjelma on otettu käyttöön. Tarkkailuohjelman avulla pystytään seuraamaan tarkasti vesistön tilaa. Jos näytteiden tuloksissa havaitaan merkittäviä muutoksia, tulee tehtaan ryhtyä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin.

Kalataloustarkkailu

Osana biotuotetehtaan vesistövaikutusten seurantaa on suoritettu kalataloustarkkailua, jossa on seurattu muun muassa tehtaan ylä- ja alapuolisiin vesistöihin istutettujen järvitaimenien vaellusta. Tarkkailu aloitettiin noin vuosi ennen tehtaan käynnistämistä. Tarkkailun tulosten perusteella biotuotetehtaan jätevesi- ja lämpökuormitus kalojen vaellusreitillä ei estä taimenien vaellusta Päijänne–Keitele-reitillä. Lisätietoja tarkkailun toteutuksesta ja tuloksista löytyy oheisesta Eurofinsin laatimasta koosteesta.

Biotuotetehtaan vaikutukset Kuhnamon kalakantoihin.pdf

Ilmanlaatu ja melu

Biotuotetehtaalla on positiivinen vaikutus kaupungin ilmanlaatuun, etenkin haisevien yhdisteiden osalta. Biotuotetehtaan hajukaasujen keräilyjärjestelmät ottavat hajukaasut talteen, jonka jälkeen ne poltetaan hajukaasukattilassa. Mahdolliset hajut liittyvät prosessihäiriöihin ja esimerkiksi tehtaan alas- ja ylösajotilanteisiin. Uudella tehtaalla on rikkihappolaitos, jossa tehtaan hajukaasuista valmistetaan rikkihappoa tehtaan omaan käyttöön.

Tehtaan aiheuttamaan meluun on vaikutettu sijoittamalla meluisimmat osastot siten, että niiden aiheuttama ääni vaimenee ennen tehdasalueen rajaa. Syntyvälle melulle asetettiin myös raja-arvoja tehtaan laitteistoja hankittaessa. Eniten melua aiheuttaa lisääntyvä liikenne, joka kulkee myös lähellä asutusta.

Paikallinen liikenne

Raakapuu kuljetetaan metsästä tehtaalle rekoilla ja junilla. Tehtaalle saapuu 240 raakapuurekkaa ja 70 junavaunua vuorokaudessa ja sellua kuljetetaan Vuosaaren vientisatamaan 44 junavaunullista vuorokaudessa. Kasvava liikenne lisää liikenteen aiheuttamaa melua Äänekosken sisääntuloväylien varrella. Melun lisääntyminen mallinnettiin osana ympäristövaikutusten arviointia.

Liikennemäärän kasvu lisää myös liikenteen aiheuttamaa turvallisuusriskiä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Metsä Fibre tekee yhteistyötä tie- ja paikallisviranomaisten kanssa. Lisäksi Metsä Group järjestää syksyisin alaluokkalaisille suunnatun liikenneturvallisuuskiertueen Äänekosken seudulla.Liikenneturvallisuuskiertueen tapahtumissakoululaiset pääsevät tutustumaan puutavara-autoon ja saavat käytännön vinkkejä liikenneturvallisuuteen.

Lue lisää: Metsä Groupin liikenneturvallisuuskiertue jakaa turvallisuusvinkkejä alakoululaisille

Jätteet

Biotuotetehdas toimii kasvualustana yritysekosysteemille, joka valmistaa sellusta ja tuotannon sivuvirroista erilaisia biotuotteita.Tavoitetilassa biotuotetehtaasta ei synny kaatopaikalle vietäviä jätteitä. Tavoitetilaan pääseminen vie useita vuosia ensivaiheen, eli uuden tehtaan käynnistämisen jälkeen.

"

Lue lisää biotuotetehtaasta